Regulamin sklepu internetowego z dnia 05.03.2024.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: 1e356277-2788-453f-899d-1cdeef174466.

Regulamin sklepu internetowego sc-ghillie.pl

okre?laj?cy m.in. zasady zawierania umów poprzez Sklep, zawieraj?cy najwa?niejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach KonsumentaSPIS TRE?CI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawc?
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 P?atno?ci
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odst?pienia od umowy
§ 8 Wyj?tki od prawa odst?pienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrze?enia
Za??cznik nr 1: Wzór formularza odst?pienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze ? dni od poniedzia?ku do pi?tku za wyj?tkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
Konsument ? Kupuj?cy b?d?cy osob? fizyczn?, kupuj?cy w Sklepie lub podejmuj?cy czynno?ci zmierzaj?ce do dokonania zakupu, bez bezpo?redniego zwi?zku z jego dzia?alno?ci? gospodarcz? lub zawodow?.
Konto ? uregulowana odr?bnym regulaminem us?uga cyfrowa w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, dzi?ki której Kupuj?cy mo?e nieodp?atnie skorzysta? z dodatkowych funkcji w Sklepie.
Kupuj?cy ? ka?dy podmiot kupuj?cy w Sklepie lub podejmuj?cy czynno?ci zmierzaj?ce do dokonania zakupu.
Kupuj?cy uprzywilejowany ? Konsument lub Przedsi?biorca uprzywilejowany.
Przedsi?biorca uprzywilejowany ? Kupuj?cy b?d?cy osob? fizyczn?, zawieraj?cy lub zamierzaj?cy zawrze? ze Sprzedawc? umow? na podstawie Regulaminu bezpo?rednio zwi?zan? z jego dzia?alno?ci? gospodarcz?, ale nieposiadaj?c? dla niego charakteru zawodowego.
Terms and Conditions ? niniejszy regulamin.
Shop ? sklep internetowy sc-ghillie.pl prowadzony przez Sprzedawc? pod adresem sc-ghillie.pl.
Sprzedawca ? Kamil G?adysz, przedsi?biorca prowadz?cy dzia?alno?? gospodarcz? pod firm? Profesjonalne Systemy Maskuj?ce SC-GHILLIE Kamil G?adysz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej prowadzonej przez ministra w?a?ciwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, NIP 5732821704, nr REGON 360689824, Jana D?ugosza 142, 42-233 Borowno.
Ustawa o prawach konsumenta ? polska ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWC?

 1. Adres pocztowy: Jana D?ugosza 142, 42-233 Borowno
 2. Adres e-mail: scghillie@gmail.com
 3. Telefon: +48 733 928 349
 4. Koszt po??czenia telefonicznego lub transmisji danych wykonywanych przez Kupuj?cego wynika z podstawowej taryfy operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy us?ug internetowych, z którego us?ug korzysta Kupuj?cy. Sprzedawca zwraca uwag?, ?e koszt po??czenia mi?dzynarodowego lub mi?dzynarodowej transmisji danych mo?e by? wy?szy ni? koszt po??czenia lub transmisji krajowej ? w zale?no?ci od taryfy przyj?tej przez operatora telekomunikacyjnego lub dostawc? us?ug internetowych, z us?ug którego korzysta Kupuj?cy.

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawid?owego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • urz?dzenie z dost?pem do Internetu
  • przegl?darka internetowa obs?uguj?ca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla z?o?enia zamówienia w Sklepie, poza wymogami okre?lonymi w ust. 1, niezb?dne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny produktów widoczne w Sklepie s? ca?kowitymi cenami za produkt.
 2. Sprzedawca zwraca uwag?, ?e na ca?kowit? cen? zamówienia sk?adaj? si? wskazane w Sklepie: cena za produkt oraz, je?li w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia produkt nale?y doda? do koszyka w Sklepie.
 4. Nast?pnie Kupuj?cy wybiera sposób dostawy towaru oraz metod? p?atno?ci za zamówienie spo?ród dost?pnych w Sklepie opcji, a tak?e podaje dane niezb?dne do zrealizowania z?o?onego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje z?o?one w momencie potwierdzenia jego tre?ci i zaakceptowania Regulaminu przez Kupuj?cego.
 6. Z?o?enie zamówienia jest to?same z zawarciem umowy pomi?dzy Kupuj?cym a Sprzedawc?.
 7. Kupuj?cy mo?e zarejestrowa? si? w Sklepie, tj. za?o?y? w nim Konto, lub dokonywa? zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy ka?dym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 P?ATNO?CI

 1. W Sklepie dost?pne s? nast?puj?ce metody p?atno?ci:
  1. zwyk?y przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. za pomoc? karty p?atniczej:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  3. za po?rednictwem platformy p?atniczej:
   • Autopay
   • imoje
   • PayPal
   • paynow
 2. W przypadku wybrania p?atno?ci za po?rednictwem platformy p?atniczej Autopay, podmiotem ?wiadcz?cym obs?ug? p?atno?ci online jest Autopay S.A.
 3. W przypadku wybrania przez Kupuj?cego p?atno?ci z góry, za zamówienie nale?y zap?aci? w terminie 7 Dni roboczych od z?o?enia zamówienia.
 4. Dokonuj?c zakupów w Sklepie, Kupuj?cy akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawc?. Kupuj?cy ma prawo wycofa? swoj? akceptacj?.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 2. W przypadku gdy Kupuj?cy wybra? p?atno?? z góry za zamówienie, Sprzedawca przyst?pi do realizacji zamówienia po jego op?aceniu.
 3. W sytuacji gdy w ramach jednego zamówienia Kupuj?cy zakupi? produkty o ró?nym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie w?a?ciwym dla produktu o najd?u?szym terminie realizacji.
 4. Pa?stwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:
  • Poland
  • Niemcy
  • Austria
  • Belgia
  • Dania
  • Estonia
  • Francja
  • Hiszpania
  • Holandia
  • Litwa
  • Luksemburg
  • ?otwa
  • W?gry
  • W?ochy
  • Finlandia
  • Szwecja
  • Republika Czeska
  • S?owacja
  • Grecja
  • Portugalia
  • Bu?garia
  • Chorwacja
  • Rumunia
  • S?owenia
  • Ukraina
  • Stany Zjednoczone
  • Kanada
  • Nowa Zelandia
  • Zjednoczone Królestwo (UK)
  • Szwajcaria
  • Hongkong
  • Australia
  • Irlandia
  • Norwegia
 5. W Sklepie dost?pne s? nast?puj?ce metody dostawy:
  1. za po?rednictwem firmy kurierskiej;
  2. do paczkomatów InPost.

§ 7 PRAWO ODST?PIENIA OD UMOWY

 1. Kupuj?cy uprzywilejowany ma prawo odst?pi? od umowy zawartej ze Sprzedawc? za po?rednictwem Sklepu, z zastrze?eniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odst?pienia od umowy wygasa po up?ywie 14 dni od dnia:
  1. w którym Kupuj?cy uprzywilejowany wszed? w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna ni? przewo?nik i wskazana przez Kupuj?cego uprzywilejowanego wesz?a w posiadanie tego towaru;
  2. w którym Kupuj?cy uprzywilejowany wszed? w posiadanie ostatniego towaru, partii lub cz??ci lub w którym osoba trzecia, inna ni? przewo?nik i wskazana przez Kupuj?cego uprzywilejowanego, wesz?a w posiadanie ostatniego towaru, partii lub cz??ci, w przypadku umowy zobowi?zuj?cej do przeniesienia w?asno?ci wielu towarów, które dostarczane s? osobno, partiami lub w cz??ciach.
 3. Aby Kupuj?cy uprzywilejowany móg? skorzysta? z prawa odst?pienia od umowy musi poinformowa? Sprzedawc?, korzystaj?c z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odst?pieniu od umowy w drodze jednoznacznego o?wiadczenia (na przyk?ad pismo wys?ane poczt? lub poczt? elektroniczn?).
 4. Kupuj?cy uprzywilejowany mo?e skorzysta? z wzoru formularza odst?pienia od umowy umieszczonego na ko?cu Regulaminu, jednak nie jest to obowi?zkowe.
 5. Aby zachowa? termin do odst?pienia od umowy wystarczy, ?e Kupuj?cy uprzywilejowany wy?le informacj? dotycz?c? wykonania przys?uguj?cego mu prawa odst?pienia od umowy przed up?ywem terminu do odst?pienia od umowy.

  SKUTKI ODST?PIENIA OD UMOWY
 6. W przypadku odst?pienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupuj?cemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego p?atno?ci, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyj?tkiem dodatkowych kosztów wynikaj?cych z wybranego przez Kupuj?cego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego ni? najta?szy zwyk?y sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawc?), niezw?ocznie, a w ka?dym przypadku nie pó?niej ni? 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca zosta? poinformowany o decyzji Kupuj?cego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odst?pienia od umowy.
 7. Zwrotu p?atno?ci Sprzedawca dokona przy u?yciu takich samych sposobów p?atno?ci, jakie zosta?y przez Kupuj?cego uprzywilejowanego u?yte w pierwotnej transakcji, chyba ?e Kupuj?cy uprzywilejowany zgodzi si? na inne rozwi?zanie, w ka?dym przypadku Kupuj?cy uprzywilejowany nie poniesie ?adnych op?at w zwi?zku z tym zwrotem.
 8. Je?eli Sprzedawca nie zaproponowa?, ?e sam odbierze towar od Kupuj?cego uprzywilejowanego, mo?e wstrzyma? si? ze zwrotem p?atno?ci do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odes?ania, w zale?no?ci od tego, które zdarzenie nast?pi wcze?niej.
 9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Jana D?ugosza 142, 42-233 Borowno niezw?ocznie, a w ka?dym razie nie pó?niej ni? 14 dni od dnia, w którym Kupuj?cy uprzywilejowany poinformowa? Sprzedawc? o odst?pieniu od umowy sprzeda?y. Termin jest zachowany, je?eli Kupuj?cy uprzywilejowany ode?le towar przed up?ywem terminu 14 dni.
 10. Kupuj?cy uprzywilejowany ponosi bezpo?rednie koszty zwrotu towaru.
 11. Kupuj?cy uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie warto?ci towaru wynikaj?ce z korzystania z niego w sposób inny ni? by?o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 12. Je?li towar ze wzgl?du na swój charakter nie mo?e zosta? odes?any w zwyk?ym trybie poczt?, Kupuj?cy uprzywilejowany równie? b?dzie musia? ponie?? bezpo?rednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysoko?ci tych kosztów Kupuj?cy uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawc? w opisie towaru w Sklepie lub podczas sk?adania zamówienia.
 13. W przypadku wyst?pienia konieczno?ci zwrotu ?rodków za transakcj? dokonan? przez Kupuj?cego uprzywilejowanego kart? p?atnicz?, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty p?atniczej.

§ 8 WYJ?TKI OD PRAWA ODST?PIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odst?pienia od umowy zawartej na odleg?o??, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przys?uguje w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem ?wiadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany wed?ug specyfikacji Kupuj?cego uprzywilejowanego lub s?u??cy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem ?wiadczenia jest towar ulegaj?cy szybkiemu zepsuciu lub maj?cy krótki termin przydatno?ci do u?ycia;
  3. w której przedmiotem ?wiadczenia jest towar dostarczany w zapiecz?towanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie mo?na zwróci? ze wzgl?du na ochron? zdrowia lub ze wzgl?dów higienicznych, je?eli opakowanie zosta?o otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem ?wiadczenia s? towary, które po dostarczeniu, ze wzgl?du na swój charakter, zostaj? nieroz??cznie po??czone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem ?wiadczenia s? nagrania d?wi?kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz?towanym opakowaniu, je?eli opakowanie zosta?o otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyj?tkiem umowy o prenumerat?;
  7. w której cena lub wynagrodzenie zale?y od waha? na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mog? wyst?pi? przed up?ywem terminu do odst?pienia od umowy.

§ 9 REKLAMACJE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawca ponosi wobec Kupuj?cego uprzywilejowanego odpowiedzialno?? za zgodno?? ?wiadczenia z umow?, przewidzian? przez powszechnie obowi?zuj?ce przepisy prawa, w tym zw?aszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca prosi o sk?adanie reklamacji (w tym dotycz?cych dzia?ania Sklepu) na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 3. Je?li na produkt zosta?a udzielona gwarancja, informacja o niej, a tak?e o jej warunkach, jest dost?pna w Sklepie.
 4. Sprzedawca ustosunkuje si? do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

II KUPUJ?CY UPRZYWILEJOWANI

 1. Towary
  1. W przypadku braku zgodno?ci towaru z umow?, Kupuj?cy uprzywilejowany ma mo?liwo?? skorzystania z uprawnie? okre?lonych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.
  2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialno?? za brak zgodno?ci towaru z umow?, istniej?cy w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ci?gu dwóch lat od tej chwili, chyba ?e termin przydatno?ci towaru do u?ycia, okre?lony przez Sprzedawc?, jego poprzedników prawnych lub osoby dzia?aj?ce w ich imieniu, jest d?u?szy.
  3. Na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku braku zgodno?ci z umow?, Kupuj?cy uprzywilejowany mo?e ??da?:
   1. wymiany towaru,
   2. naprawy towaru.
  4. Dodatkowo, Kupuj?cy uprzywilejowany mo?e z?o?y? o?wiadczenie o:
   1. obni?eniu ceny,
   2. odst?pieniu od umowy
   w sytuacji, gdy:
   • Sprzedawca odmówi? doprowadzenia towaru do zgodno?ci z umow? zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;
   • Sprzedawca nie doprowadzi? towaru do zgodno?ci z umow? zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta;
   • brak zgodno?ci towaru z umow? wyst?puje nadal, pomimo ?e Sprzedawca próbowa? doprowadzi? towar do zgodno?ci z umow?;
   • brak zgodno?ci towaru z umow? jest na tyle istotny, ?e uzasadnia obni?enie ceny albo odst?pienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze ?rodków ochrony okre?lonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;
   • z o?wiadczenia Sprzedawcy lub okoliczno?ci wyra?nie wynika, ?e nie doprowadzi on towaru do zgodno?ci z umow? w rozs?dnym czasie lub bez nadmiernych niedogodno?ci dla Kupuj?cego uprzywilejowanego.
  5. W przypadku towaru podlegaj?cego naprawie lub wymianie, Kupuj?cy uprzywilejowany powinien udost?pni? ten towar Sprzedawcy. Sprzedawca odbiera od Kupuj?cego uprzywilejowanego towar na swój koszt.
  6. Kupuj?cy uprzywilejowany nie mo?e odst?pi? od umowy, je?eli brak zgodno?ci towaru z umow? jest nieistotny.
  7. W razie odst?pienia od umowy, o którym mowa w niniejszej sekcji (dotycz?cej towarów), Kupuj?cy uprzywilejowany niezw?ocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt, na adres Jana D?ugosza 142, 42-233 Borowno. Sprzedawca zwraca Kupuj?cemu uprzywilejowanemu cen? niezw?ocznie, nie pó?niej ni? w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odes?ania.
  8. Sprzedawca zwraca Kupuj?cemu uprzywilejowanemu kwoty nale?ne wskutek skorzystania z prawa obni?enia ceny niezw?ocznie, nie pó?niej ni? w terminie 14 dni od dnia otrzymania o?wiadczenia Kupuj?cego uprzywilejowanego o obni?eniu ceny.
 2. Pozas?dowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze?
  1. Sprzedawca informuje Konsumenta o mo?liwo?ci skorzystania z pozas?dowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze?. Zasady dost?pu do tych procedur dost?pne s? w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozas?dowego rozpatrywania sporów. Konsument mo?e skorzysta? m.in. z:
   • pomocy odpowiedniego Europejskiego Centrum Konsumenckiego z Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich. Centra udzielaj? informacji o prawach konsumentów i pomagaj? w rozwi?zaniu sporu w przypadku zakupów transgranicznych. Pomoc Europejskich Centrów Konsumenckich jest co do zasady bezp?atna. Lista Centrów Konsumenckich w?a?ciwych dla danego pa?stwa znajduje si? pod adresem: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/
   • internetowej platformy ODR (Online Dispute Resolution), zapewnianej przez Komisj? Europejsk?, dost?pnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr
   Ponadto, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mo?na skorzysta? z nast?puj?cych form wsparcia:
   • mediacji prowadzonej przez w?a?ciwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego nale?y si? zwróci? z wnioskiem o mediacj?. Co do zasady post?powanie jest bezp?atne. Wykaz Inspektoratów znajduje si? tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php
   • pomocy w?a?ciwego terenowo sta?ego polubownego s?du konsumenckiego dzia?aj?cego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego nale?y z?o?y? wniosek o rozpatrzenie sprawy przed s?dem polubownym. Co do zasady post?powanie jest bezp?atne. Wykaz s?dów dost?pny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php
  2. Poprzednie postanowienie ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowi?zania Sprzedawcy do skorzystania z pozas?dowych sposobów rozwi?zywania sporów.
  3. Skorzystanie z pozas?dowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze? jest dobrowolne zarówno dla Sprzedawcy jak i Konsumenta.
  4. Konsument mo?e dodatkowo skorzysta? z bezp?atnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

III KUPUJ?CY INNI NI? KUPUJ?CY UPRZYWILEJOWANI

 1. Celem unikni?cia w?tpliwo?ci Sprzedawca zwraca uwag?, ?e do odpowiedzialno?ci Sprzedawcy wobec Kupuj?cego innego ni? Kupuj?cy uprzywilejowany, zwi?zanej z reklamacj?, stosuje si? postanowienie § 11 ust. 7.

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupuj?cego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegó?owe informacje dotycz?ce przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawc? ? w tym o pozosta?ych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a tak?e o odbiorcach danych ? znajduj? si? w dost?pnej w Sklepie polityce prywatno?ci ? ze wzgl?du na zasad? przejrzysto?ci, zawart? w ogólnym rozporz?dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych ? ?RODO?.
 2. Celem przetwarzania danych Kupuj?cego przez Sprzedawc?, podanych przez Kupuj?cego w zwi?zku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówie?. Podstaw? przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  • umowa lub dzia?ania podejmowane na ??danie Kupuj?cego, zmierzaj?ce do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ci???cy na Sprzedawcy obowi?zek prawny zwi?zany z rachunkowo?ci? (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegaj?cy na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszcze? (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupuj?cego jest dobrowolne, ale jednocze?nie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemo?liwi zawarcie umowy w Sklepie.
 4. Dane Kupuj?cego podane w zwi?zku z zakupami w Sklepie b?d? przetwarzane do momentu, w którym:
  1. przestanie obowi?zywa? umowa zawarta mi?dzy Kupuj?cym a Sprzedawc?;
  2. na Sprzedawcy przestanie ci??y? obowi?zek prawny, zobowi?zuj?cy go do przetwarzania danych Kupuj?cego;
  3. ustanie mo?liwo?? dochodzenia roszcze? przez Kupuj?cego lub Sprzedawc?, zwi?zanych z umow? zawart? przez Sklep;
  4. zostanie przyj?ty sprzeciw Kupuj?cego wobec przetwarzania jego danych osobowych ? w przypadku gdy podstaw? przetwarzania danych by? uzasadniony interes Sprzedawcy
  ? w zale?no?ci od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku.
 5. Kupuj?cemu przys?uguje prawo ??dania:
  1. dost?pu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usuni?cia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a tak?e prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn zwi?zanych ze szczególn? sytuacj? Kupuj?cego ? wobec przetwarzania dotycz?cych go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Sprzedawc?).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupuj?cy powinien skontaktowa? si? ze Sprzedawc? przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy Kupuj?cy uzna, ?e jego dane s? przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupuj?cy mo?e z?o?y? skarg? do organu w?a?ciwego dla ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych.

§ 11 ZASTRZE?ENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupuj?cego tre?ci o charakterze bezprawnym.
 2. Ka?dorazowo sk?adane w Sklepie zamówienie stanowi odr?bn? umow? i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Wszelkie umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu podlegaj? przepisom prawa polskiego, z zastrze?eniem ust. 4.
 4. Wybór prawa polskiego dla umów zawartych na podstawie Regulaminu z Konsumentem nie uchyla i nie ogranicza praw tego Kupuj?cego, przys?uguj?cych mu na podstawie bezwzgl?dnie obowi?zuj?cych przepisów prawa, znajduj?cych zastosowanie dla Konsumenta w sytuacji, w których nie ma miejsca wybór prawa. Oznacza to w szczególno?ci, ?e je?li w?a?ciwe dla danego Konsumenta przepisy krajowe przewiduj? ochron? szersz? ni? wynikaj?ca z niniejszego Regulaminu lub prawa polskiego ? stosuje si? t? ochron? szersz?.
 5. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane s? w j?zyku polskim.
 6. W przypadku ewentualnego sporu z Kupuj?cym nieb?d?cym Kupuj?cym uprzywilejowanym, zwi?zanego z umow? zawart? za po?rednictwem Sklepu, s?dem w?a?ciwym b?dzie s?d w?a?ciwy dla siedziby Sprzedawcy.
 7. Wszelka odpowiedzialno?? Sprzedawcy w stosunku do Kupuj?cego nieb?d?cego Kupuj?cym uprzywilejowanym, z tytu?u umowy zawartej za po?rednictwem Sklepu – w granicach dopuszczonych przez prawo – jest wy??czona.
Baner Autopay

Za??cznik nr 1 do Regulaminu

Poni?ej znajduje si? wzór formularza odst?pienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsi?biorca uprzywilejowany mo?e, ale nie musi skorzysta?:

WZÓR FORMULARZA ODST?PIENIA OD UMOWY
(formularz ten nale?y wype?ni? i odes?a? tylko w przypadku ch?ci odst?pienia od umowy)

Profesjonalne Systemy Maskuj?ce SC-GHILLIE Kamil G?adysz
Jana D?ugosza 142, 42-233 Borowno
adres e-mail: scghillie@gmail.com

– Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuj?/informujemy(*) o moim/naszym odst?pieniu od umowy sprzeda?y nast?puj?cych towarów(*) / o ?wiadczenie nast?puj?cej us?ugi(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Imi? i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsi?biorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Adres Konsumenta(-ów) / Przedsi?biorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsi?biorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko je?eli formularz jest przesy?any w wersji papierowej)

Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skre?li?.