Regulamin sklepu internetowego sc-ghillie.pl

okre?laj?cy m.in. zasady zawierania umów sprzeda?y poprzez Sklep, zawieraj?cy najwa?niejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach KonsumentaPostanowienia dotycz?ce Przedsi?biorcy uprzywilejowanego?maj? zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021?r.SPIS TRE?CI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawc?
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 P?atno?ci
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odst?pienia od umowy
§ 8 Wyj?tki od prawa odst?pienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrze?enia
Za??cznik nr 1: Wzór formularza odst?pienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze ? dni od poniedzia?ku do pi?tku za wyj?tkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konsument ? konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto ? uregulowana odr?bnym regulaminem nieodp?atna funkcja Sklepu (us?uga ?wiadczona drog? elektroniczn?), dzi?ki której Kupuj?cy mo?e za?o?y? w Sklepie swoje indywidualne konto.
Kupuj?cy ? ka?dy podmiot kupuj?cy w Sklepie.
Kupuj?cy uprzywilejowany ? Konsument lub Przedsi?biorca uprzywilejowany.
Przedsi?biorca uprzywilejowany ? osoba fizyczna zawieraj?ca ze Sprzedawc? umow? bezpo?rednio zwi?zan? z jej dzia?alno?ci? gospodarcz?, ale nieposiadaj?c? dla niej charakteru zawodowego (definicja obowi?zuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).
Terms and Conditions ? niniejszy regulamin.
Shop ? sklep internetowy sc-ghillie.pl prowadzony przez Sprzedawc? pod adresem sc-ghillie.pl.
Sprzedawca ? Kamil G?adysz, przedsi?biorca prowadz?cy dzia?alno?? gospodarcz? pod firm? Profesjonalne Systemy Maskuj?ce SC-GHILLIE Kamil G?adysz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej prowadzonej przez ministra w?a?ciwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, NIP 5732821704, nr REGON 360689824, Jana D?ugosza 142, 42-233 Borowno.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWC?

 1. Adres pocztowy: Jana D?ugosza 142, 42-233 Borowno
 2. Adres e-mail: scghillie@gmail.com

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawid?owego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • urz?dzenie z dost?pem do Internetu
  • przegl?darka internetowa obs?uguj?ca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla z?o?enia zamówienia w Sklepie, poza wymogami okre?lonymi w ust. 1, niezb?dne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie s? ca?kowitymi cenami za towar.
 2. Sprzedawca zwraca uwag?, ?e na ca?kowit? cen? zamówienia sk?adaj? si? wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, je?li w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar nale?y doda? do koszyka w Sklepie.
 4. Nast?pnie Kupuj?cy wybiera z dost?pnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metod? p?atno?ci za zamówienie, a tak?e podaje dane niezb?dne do zrealizowania z?o?onego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje z?o?one w momencie potwierdzenia jego tre?ci i zaakceptowania Regulaminu przez Kupuj?cego.
 6. Z?o?enie zamówienia jest to?same z zawarciem umowy sprzeda?y pomi?dzy Kupuj?cym a Sprzedawc?.
 7. Sprzedawca przeka?e Kupuj?cemu uprzywilejowanemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzeda?y na trwa?ym no?niku najpó?niej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Kupuj?cy mo?e zarejestrowa? si? w Sklepie, tj. za?o?y? w nim Konto, lub dokonywa? zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy ka?dym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 P?ATNO?CI

 1. Za z?o?one zamówienie mo?na zap?aci?, w zale?no?ci od wyboru Kupuj?cego:
  1. zwyk?ym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. za pomoc? karty p?atniczej:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  3. za po?rednictwem platformy p?atniczej:
   • imoje
   • PayPal
 2. W przypadku wybrania przez Kupuj?cego p?atno?ci z góry, za zamówienie nale?y zap?aci? w terminie 7 Dni roboczych od z?o?enia zamówienia.
 3. Sprzedawca informuje, ?e w przypadku niektórych metod p?atno?ci, ze wzgl?du na ich specyfik?, op?acenie zamówienia t? metod? jest mo?liwe wy??cznie bezpo?rednio po z?o?eniu zamówienia.
 4. Kupuj?cy dokonuj?c zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawc?. Kupuj?cy ma prawo wycofa? swoj? akceptacj?.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowi?zany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Kupuj?cy wybra? p?atno?? z góry za zamówienie, Sprzedawca przyst?pi do realizacji zamówienia po jego op?aceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupuj?cy zakupi? towary o ró?nym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie w?a?ciwym dla towaru o najd?u?szym terminie.
 5. Pa?stwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:
  • Poland
  • Niemcy
  • Austria
  • Belgia
  • Dania
  • Estonia
  • Francja
  • Hiszpania
  • Holandia
  • Litwa
  • Luksemburg
  • ?otwa
  • W?gry
  • W?ochy
  • Finlandia
  • Szwecja
  • Republika Czeska
  • S?owacja
  • Grecja
  • Portugalia
  • Bu?garia
  • Chorwacja
  • Rumunia
  • S?owenia
  • Ukraina
  • Stany Zjednoczone
  • Kanada
  • Nowa Zelandia
  • Zjednoczone Królestwo (UK)
  • Szwajcaria
  • Hongkong
  • Australia
  • Irlandia
  • Norwegia
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane s? w zale?no?ci od tego jak? metod? dostawy wybra? Kupuj?cy:
  1. Za po?rednictwem firmy kurierskiej
  2. Do paczkomatów InPost

§ 7 PRAWO ODST?PIENIA OD UMOWY

 1. Kupuj?cy uprzywilejowany ma prawo odst?pi? od umowy zawartej ze Sprzedawc? za po?rednictwem Sklepu, z zastrze?eniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odst?pienia od umowy wygasa po up?ywie 14 dni od dnia:
  1. w którym Kupuj?cy uprzywilejowany wszed? w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna ni? przewo?nik i wskazana przez Kupuj?cego uprzywilejowanego wesz?a w posiadanie tego towaru;
  2. w którym Kupuj?cy uprzywilejowany wszed? w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna ni? przewo?nik i wskazana przez Kupuj?cego uprzywilejowanego, wesz?a w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowi?zuj?cej do przeniesienia w?asno?ci wielu rzeczy, które dostarczane s? osobno.
 3. Aby Kupuj?cy uprzywilejowany móg? skorzysta? z prawa odst?pienia od umowy musi poinformowa? Sprzedawc?, korzystaj?c z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odst?pieniu od umowy w drodze jednoznacznego o?wiadczenia (na przyk?ad pismo wys?ane poczt? lub informacja przekazana poczt? elektroniczn?).
 4. Kupuj?cy uprzywilejowany mo?e skorzysta? z wzoru formularza odst?pienia od umowy umieszczonego na ko?cu Regulaminu, jednak nie jest to obowi?zkowe.
 5. Aby zachowa? termin do odst?pienia od umowy wystarczy, ?e Kupuj?cy uprzywilejowany wy?le informacj? dotycz?c? wykonania przys?uguj?cego mu prawa odst?pienia od umowy przed up?ywem terminu do odst?pienia od umowy.

  SKUTKI ODST?PIENIA OD UMOWY
 6. W przypadku odst?pienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupuj?cemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego p?atno?ci, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyj?tkiem dodatkowych kosztów wynikaj?cych z wybranego przez Kupuj?cego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego ni? najta?szy zwyk?y sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawc?), niezw?ocznie, a w ka?dym przypadku nie pó?niej ni? 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca zosta? poinformowany o decyzji Kupuj?cego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odst?pienia od umowy.
 7. Zwrotu p?atno?ci Sprzedawca dokona przy u?yciu takich samych sposobów p?atno?ci, jakie zosta?y przez Kupuj?cego uprzywilejowanego u?yte w pierwotnej transakcji, chyba ?e Kupuj?cy uprzywilejowany zgodzi si? na inne rozwi?zanie, w ka?dym przypadku Kupuj?cy uprzywilejowany nie poniesie ?adnych op?at w zwi?zku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca mo?e wstrzyma? si? ze zwrotem p?atno?ci do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odes?ania, w zale?no?ci od tego, które zdarzenie nast?pi wcze?niej.
 9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Jana D?ugosza 142, 42-233 Borowno niezw?ocznie, a w ka?dym razie nie pó?niej ni? 14 dni od dnia, w którym Kupuj?cy uprzywilejowany poinformowa? Sprzedawc? o odst?pieniu od umowy sprzeda?y. Termin jest zachowany, je?eli Kupuj?cy uprzywilejowany ode?le towar przed up?ywem terminu 14 dni.
 10. Kupuj?cy uprzywilejowany ponosi bezpo?rednie koszty zwrotu towaru.
 11. Kupuj?cy uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie warto?ci towaru wynikaj?ce z korzystania z niego w sposób inny ni? by?o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 12. Je?li towar ze wzgl?du na swój charakter nie mo?e zosta? odes?any w zwyk?ym trybie poczt?, Kupuj?cy uprzywilejowany równie? b?dzie musia? ponie?? bezpo?rednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysoko?ci tych kosztów Kupuj?cy uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawc? w opisie towaru w Sklepie lub podczas sk?adania zamówienia.
 13. W przypadku wyst?pienia konieczno?ci zwrotu ?rodków za transakcj? dokonan? przez Kupuj?cego uprzywilejowanego kart? p?atnicz?, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty p?atniczej.

§ 8 WYJ?TKI OD PRAWA ODST?PIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odst?pienia od umowy zawartej na odleg?o??, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przys?uguje w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem ?wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed?ug specyfikacji Kupuj?cego uprzywilejowanego lub s?u??ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem ?wiadczenia jest rzecz ulegaj?ca szybkiemu zepsuciu lub maj?ca krótki termin przydatno?ci do u?ycia;
  3. w której przedmiotem ?wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz?towanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie mo?na zwróci? ze wzgl?du na ochron? zdrowia lub ze wzgl?dów higienicznych, je?eli opakowanie zosta?o otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem ?wiadczenia s? rzeczy, które po dostarczeniu, ze wzgl?du na swój charakter, zostaj? nieroz??cznie po??czone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem ?wiadczenia s? nagrania d?wi?kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz?towanym opakowaniu, je?eli opakowanie zosta?o otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyj?tkiem umowy o prenumerat?;
  7. w której cena lub wynagrodzenie zale?y od waha? na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mog? wyst?pi? przed up?ywem terminu do odst?pienia od umowy.

§ 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku wyst?pienia wady towaru Konsument ma mo?liwo?? reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym r?kojmi lub gwarancji, o ile gwarancja zosta?a udzielona.
 2. Korzystaj?c z r?kojmi Konsument mo?e, na zasadach okre?lonych w Kodeksie cywilnym:
  1. z?o?y? o?wiadczenie o obni?eniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej – z?o?y? o?wiadczenie o odst?pieniu od umowy,
  3. ??da? wymiany rzeczy na woln? od wad,
  4. ??da? usuni?cia wady.
 3. Sprzedawca prosi o sk?adanie reklamacji na podstawie r?kojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Je?li oka?e si?, ?e dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Konsument jest zobowi?zany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy, na adres Jana D?ugosza 142, 42-233 Borowno.
 5. Je?li na towar zosta?a udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a tak?e o jej warunkach, jest dost?pna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotycz?ce dzia?ania Sklepu nale?y kierowa? na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawc? nast?pi w terminie do 14 dni.

  POZAS?DOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE?
 8. W przypadku, gdy post?powanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument mo?e skorzysta? m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez w?a?ciwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego nale?y si? zwróci? z wnioskiem o mediacj?. Co do zasady post?powanie jest bezp?atne. Wykaz Inspektoratów znajduje si? tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy w?a?ciwego terenowo sta?ego polubownego s?du konsumenckiego dzia?aj?cego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego nale?y z?o?y? wniosek o rozpatrzenie sprawy przed s?dem polubownym. Co do zasady post?powanie jest bezp?atne. Wykaz s?dów dost?pny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezp?atnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dost?pnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupuj?cego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegó?owe informacje dotycz?ce przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawc? ? w tym o pozosta?ych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a tak?e o odbiorcach danych ? znajduj? si? w dost?pnej w Sklepie Polityce prywatno?ci ? ze wzgl?du na zasad? przejrzysto?ci, zawart? w ogólnym rozporz?dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych ? ?RODO?.
 2. Celem przetwarzania danych Kupuj?cego przez Sprzedawc?, podanych przez Kupuj?cego w zwi?zku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówie?. Podstaw? przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  • umowa lub dzia?ania podejmowane na ??danie Kupuj?cego, zmierzaj?ce do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ci???cy na Sprzedawcy obowi?zek prawny zwi?zany z rachunkowo?ci? (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegaj?cy na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszcze? (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupuj?cego jest dobrowolne, ale jednocze?nie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemo?liwi zawarcie umowy w Sklepie.
 4. Dane Kupuj?cego podane w zwi?zku z zakupami w Sklepie b?d? przetwarzane do momentu, w którym:
  1. przestanie obowi?zywa? umowa zawarta mi?dzy Kupuj?cym a Sprzedawc?;
  2. na Sprzedawcy przestanie ci??y? obowi?zek prawny, zobowi?zuj?cy go do przetwarzania danych Kupuj?cego;
  3. ustanie mo?liwo?? dochodzenia roszcze? przez Kupuj?cego lub Sprzedawc?, zwi?zanych z umow? zawart? przez Sklep;
  4. zostanie przyj?ty sprzeciw Kupuj?cego wobec przetwarzania jego danych osobowych ? w przypadku gdy podstaw? przetwarzania danych by? uzasadniony interes Sprzedawcy
  ? w zale?no?ci od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nast?pi najpó?niej.
 5. Kupuj?cemu przys?uguje prawo ??dania:
  1. dost?pu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usuni?cia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a tak?e prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn zwi?zanych ze szczególn? sytuacj? Kupuj?cego ? wobec przetwarzania dotycz?cych go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupuj?cy powinien skontaktowa? si? ze Sprzedawc? przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy Kupuj?cy uzna, ?e jego dane s? przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupuj?cy mo?e z?o?y? skarg? do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych.

§ 11 ZASTRZE?ENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupuj?cego tre?ci o charakterze bezprawnym.
 2. Ka?dorazowo sk?adane w Sklepie zamówienie stanowi odr?bn? umow? sprzeda?y i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane s? w j?zyku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupuj?cym nieb?d?cym Kupuj?cym uprzywilejowanym, s?dem w?a?ciwym b?dzie s?d w?a?ciwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Wszelka odpowiedzialno?? Sprzedawcy w stosunku do Kupuj?cego nieb?d?cego Kupuj?cym uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest wy??czona.
 6. Odpowiedzialno?? z tytu?u r?kojmi wzgl?dem Przedsi?biorcy uprzywilejowanego jest wy??czona.

Za??cznik nr 1 do Regulaminu

Poni?ej znajduje si? wzór formularza odst?pienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsi?biorca uprzywilejowany mo?e, ale nie musi skorzysta?:

WZÓR FORMULARZA ODST?PIENIA OD UMOWY
(formularz ten nale?y wype?ni? i odes?a? tylko w przypadku ch?ci odst?pienia od umowy)

Profesjonalne Systemy Maskuj?ce SC-GHILLIE Kamil G?adysz
Jana D?ugosza 142, 42-233 Borowno
adres e-mail: scghillie@gmail.com

– Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuj?/informujemy(*) o moim/naszym odst?pieniu od umowy sprzeda?y nast?puj?cych rzeczy(*) / o ?wiadczenie nast?puj?cej us?ugi(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Imi? i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsi?biorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Adres Konsumenta(-ów) / Przedsi?biorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsi?biorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko je?eli formularz jest przesy?any w wersji papierowej)

Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skre?li?.

Regulamin sklepu internetowego z dnia 22.02.2022.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: 1e356277-2788-453f-899d-1cdeef174466.