Regulamin sklepu internetowego z dnia 03.01.2023.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: 1e356277-2788-453f-899d-1cdeef174466.

Regulamin sklepu internetowego sc-ghillie.pl

okre?laj?cy m.in. zasady zawierania umów poprzez Sklep, zawieraj?cy najwa?niejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach KonsumentaSPIS TRE?CI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawc?
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 P?atno?ci
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odst?pienia od umowy
§ 8 Wyj?tki od prawa odst?pienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrze?enia
Za??cznik nr 1: Wzór formularza odst?pienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze ? dni od poniedzia?ku do pi?tku za wyj?tkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
Kodeks cywilny ? ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Konsument ? konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto ? uregulowana odr?bnym regulaminem nieodp?atna funkcja Sklepu (us?uga ?wiadczona drog? elektroniczn?), dzi?ki której ka?dy podmiot korzystaj?cy ze Sklepu mo?e za?o?y? w Sklepie swoje indywidualne konto.
Kupuj?cy ? ka?dy podmiot kupuj?cy w Sklepie.
Kupuj?cy uprzywilejowany ? Kupuj?cy, który jest Konsumentem lub Przedsi?biorc? uprzywilejowanym.
Przedsi?biorca uprzywilejowany ? osoba fizyczna zawieraj?ca ze Sprzedawc? umow? bezpo?rednio zwi?zan? z jej dzia?alno?ci? gospodarcz?, ale nieposiadaj?c? dla niej charakteru zawodowego.
Terms and Conditions ? niniejszy regulamin.
Shop ? sklep internetowy sc-ghillie.pl prowadzony przez Sprzedawc? pod adresem sc-ghillie.pl.
Sprzedawca ? Kamil G?adysz, przedsi?biorca prowadz?cy dzia?alno?? gospodarcz? pod firm? Profesjonalne Systemy Maskuj?ce SC-GHILLIE Kamil G?adysz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej prowadzonej przez ministra w?a?ciwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, NIP 5732821704, nr REGON 360689824, Jana D?ugosza 142, 42-233 Borowno.
Ustawa o prawach konsumenta ? ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWC?

 1. Adres pocztowy: Jana D?ugosza 142, 42-233 Borowno
 2. Adres e-mail: scghillie@gmail.com
 3. Telefon: +48 733 928 349

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawid?owego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • urz?dzenie z dost?pem do Internetu
  • przegl?darka internetowa obs?uguj?ca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla z?o?enia zamówienia w Sklepie, poza wymogami okre?lonymi w ust. 1, niezb?dne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny produktów widoczne w Sklepie s? ca?kowitymi cenami za produkt.
 2. Sprzedawca zwraca uwag?, ?e na ca?kowit? cen? zamówienia sk?adaj? si? wskazane w Sklepie: cena za produkt oraz, je?li w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia produkt nale?y doda? do koszyka w Sklepie.
 4. Nast?pnie Kupuj?cy wybiera sposób dostawy towaru oraz metod? p?atno?ci za zamówienie spo?ród dost?pnych w Sklepie opcji, a tak?e podaje dane niezb?dne do zrealizowania z?o?onego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje z?o?one w momencie potwierdzenia jego tre?ci i zaakceptowania Regulaminu przez Kupuj?cego.
 6. Z?o?enie zamówienia jest to?same z zawarciem umowy pomi?dzy Kupuj?cym a Sprzedawc?.
 7. Kupuj?cy mo?e zarejestrowa? si? w Sklepie, tj. za?o?y? w nim Konto, lub dokonywa? zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy ka?dym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 P?ATNO?CI

 1. Za z?o?one zamówienie mo?na zap?aci?, w zale?no?ci od wyboru Kupuj?cego:
  1. zwyk?ym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. za pomoc? karty p?atniczej:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  3. za po?rednictwem platformy p?atniczej:
   • imoje
   • PayPal
 2. W przypadku wybrania przez Kupuj?cego p?atno?ci z góry, za zamówienie nale?y zap?aci? w terminie 7 Dni roboczych od z?o?enia zamówienia.
 3. Sprzedawca informuje, ?e w przypadku metod p?atno?ci, w których pole do wprowadzenia danych niezb?dnych do zrealizowania p?atno?ci pojawia si? bezpo?rednio po z?o?eniu zamówienia, op?acenie zamówienia jest mo?liwe wy??cznie bezpo?rednio po z?o?eniu zamówienia.
 4. Dokonuj?c zakupów w Sklepie, Kupuj?cy akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawc?. Kupuj?cy ma prawo wycofa? swoj? akceptacj?.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 2. W przypadku gdy Kupuj?cy wybra? p?atno?? z góry za zamówienie, Sprzedawca przyst?pi do realizacji zamówienia po jego op?aceniu.
 3. W sytuacji gdy w ramach jednego zamówienia Kupuj?cy zakupi? produkty o ró?nym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie w?a?ciwym dla produktu o najd?u?szym terminie realizacji.
 4. Pa?stwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:
  • Poland
  • Niemcy
  • Austria
  • Belgia
  • Dania
  • Estonia
  • Francja
  • Hiszpania
  • Holandia
  • Litwa
  • Luksemburg
  • ?otwa
  • W?gry
  • W?ochy
  • Finlandia
  • Szwecja
  • Republika Czeska
  • S?owacja
  • Grecja
  • Portugalia
  • Bu?garia
  • Chorwacja
  • Rumunia
  • S?owenia
  • Ukraina
  • Stany Zjednoczone
  • Kanada
  • Nowa Zelandia
  • Zjednoczone Królestwo (UK)
  • Szwajcaria
  • Hongkong
  • Australia
  • Irlandia
  • Norwegia
 5. Produkty zakupione w Sklepie dostarczane s? – w zale?no?ci od tego, jak? metod? dostawy wybra? Kupuj?cy:
  1. za po?rednictwem firmy kurierskiej;
  2. do paczkomatów InPost.

§ 7 PRAWO ODST?PIENIA OD UMOWY

 1. Kupuj?cy uprzywilejowany ma prawo odst?pi? od umowy zawartej ze Sprzedawc? za po?rednictwem Sklepu, z zastrze?eniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odst?pienia od umowy wygasa po up?ywie 14 dni od dnia:
  1. w którym Kupuj?cy uprzywilejowany wszed? w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna ni? przewo?nik i wskazana przez Kupuj?cego uprzywilejowanego wesz?a w posiadanie tego towaru;
  2. w którym Kupuj?cy uprzywilejowany wszed? w posiadanie ostatniego towaru, partii lub cz??ci lub w którym osoba trzecia, inna ni? przewo?nik i wskazana przez Kupuj?cego uprzywilejowanego, wesz?a w posiadanie ostatniego towaru, partii lub cz??ci, w przypadku umowy zobowi?zuj?cej do przeniesienia w?asno?ci wielu towarów, które dostarczane s? osobno, partiami lub w cz??ciach.
 3. Aby Kupuj?cy uprzywilejowany móg? skorzysta? z prawa odst?pienia od umowy musi poinformowa? Sprzedawc?, korzystaj?c z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odst?pieniu od umowy w drodze jednoznacznego o?wiadczenia (na przyk?ad pismo wys?ane poczt? lub poczt? elektroniczn?).
 4. Kupuj?cy uprzywilejowany mo?e skorzysta? z wzoru formularza odst?pienia od umowy umieszczonego na ko?cu Regulaminu, jednak nie jest to obowi?zkowe.
 5. Aby zachowa? termin do odst?pienia od umowy wystarczy, ?e Kupuj?cy uprzywilejowany wy?le informacj? dotycz?c? wykonania przys?uguj?cego mu prawa odst?pienia od umowy przed up?ywem terminu do odst?pienia od umowy.

  SKUTKI ODST?PIENIA OD UMOWY
 6. W przypadku odst?pienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupuj?cemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego p?atno?ci, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyj?tkiem dodatkowych kosztów wynikaj?cych z wybranego przez Kupuj?cego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego ni? najta?szy zwyk?y sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawc?), niezw?ocznie, a w ka?dym przypadku nie pó?niej ni? 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca zosta? poinformowany o decyzji Kupuj?cego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odst?pienia od umowy.
 7. Zwrotu p?atno?ci Sprzedawca dokona przy u?yciu takich samych sposobów p?atno?ci, jakie zosta?y przez Kupuj?cego uprzywilejowanego u?yte w pierwotnej transakcji, chyba ?e Kupuj?cy uprzywilejowany zgodzi si? na inne rozwi?zanie, w ka?dym przypadku Kupuj?cy uprzywilejowany nie poniesie ?adnych op?at w zwi?zku z tym zwrotem.
 8. Je?eli Sprzedawca nie zaproponowa?, ?e sam odbierze towar od Kupuj?cego uprzywilejowanego, mo?e wstrzyma? si? ze zwrotem p?atno?ci do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odes?ania, w zale?no?ci od tego, które zdarzenie nast?pi wcze?niej.
 9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Jana D?ugosza 142, 42-233 Borowno niezw?ocznie, a w ka?dym razie nie pó?niej ni? 14 dni od dnia, w którym Kupuj?cy uprzywilejowany poinformowa? Sprzedawc? o odst?pieniu od umowy sprzeda?y. Termin jest zachowany, je?eli Kupuj?cy uprzywilejowany ode?le towar przed up?ywem terminu 14 dni.
 10. Kupuj?cy uprzywilejowany ponosi bezpo?rednie koszty zwrotu towaru.
 11. Kupuj?cy uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie warto?ci towaru wynikaj?ce z korzystania z niego w sposób inny ni? by?o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 12. Je?li towar ze wzgl?du na swój charakter nie mo?e zosta? odes?any w zwyk?ym trybie poczt?, Kupuj?cy uprzywilejowany równie? b?dzie musia? ponie?? bezpo?rednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysoko?ci tych kosztów Kupuj?cy uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawc? w opisie towaru w Sklepie lub podczas sk?adania zamówienia.
 13. W przypadku wyst?pienia konieczno?ci zwrotu ?rodków za transakcj? dokonan? przez Kupuj?cego uprzywilejowanego kart? p?atnicz?, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty p?atniczej.

§ 8 WYJ?TKI OD PRAWA ODST?PIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odst?pienia od umowy zawartej na odleg?o??, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przys?uguje w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem ?wiadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany wed?ug specyfikacji Kupuj?cego uprzywilejowanego lub s?u??cy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem ?wiadczenia jest towar ulegaj?cy szybkiemu zepsuciu lub maj?cy krótki termin przydatno?ci do u?ycia;
  3. w której przedmiotem ?wiadczenia jest towar dostarczany w zapiecz?towanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie mo?na zwróci? ze wzgl?du na ochron? zdrowia lub ze wzgl?dów higienicznych, je?eli opakowanie zosta?o otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem ?wiadczenia s? towary, które po dostarczeniu, ze wzgl?du na swój charakter, zostaj? nieroz??cznie po??czone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem ?wiadczenia s? nagrania d?wi?kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz?towanym opakowaniu, je?eli opakowanie zosta?o otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyj?tkiem umowy o prenumerat?;
  7. w której cena lub wynagrodzenie zale?y od waha? na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mog? wyst?pi? przed up?ywem terminu do odst?pienia od umowy.

§ 9 REKLAMACJE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawca ponosi wobec Kupuj?cego uprzywilejowanego odpowiedzialno?? za zgodno?? ?wiadczenia z umow?, przewidzian? przez powszechnie obowi?zuj?ce przepisy prawa, w tym zw?aszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca prosi o sk?adanie reklamacji na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 3. Je?li na produkt zosta?a udzielona gwarancja, informacja o niej, a tak?e o jej warunkach, jest dost?pna w Sklepie.
 4. Reklamacje dotycz?ce dzia?ania Sklepu nale?y kierowa? na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 5. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamacj? w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

II KUPUJ?CY UPRZYWILEJOWANI

 1. Towary
  1. W przypadku braku zgodno?ci towaru z umow?, Kupuj?cy uprzywilejowany ma mo?liwo?? skorzystania z uprawnie? okre?lonych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.
  2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialno?? za brak zgodno?ci towaru z umow?, istniej?cy w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ci?gu dwóch lat od tej chwili, chyba ?e termin przydatno?ci towaru do u?ycia, okre?lony przez Sprzedawc?, jego poprzedników prawnych lub osoby dzia?aj?ce w ich imieniu, jest d?u?szy.
  3. Na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta, Kupuj?cy uprzywilejowany mo?e w ka?dym przypadku ??da?:
   1. wymiany towaru,
   2. naprawy towaru.
  4. Dodatkowo, Kupuj?cy uprzywilejowany mo?e z?o?y? o?wiadczenie o:
   1. obni?eniu ceny,
   2. odst?pieniu od umowy
   w sytuacji, gdy:
   • Sprzedawca odmówi? doprowadzenia towaru do zgodno?ci z umow? zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;
   • Sprzedawca nie doprowadzi? towaru do zgodno?ci z umow? zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta;
   • brak zgodno?ci towaru z umow? wyst?puje nadal, pomimo ?e Sprzedawca próbowa? doprowadzi? towar do zgodno?ci z umow?;
   • brak zgodno?ci towaru z umow? jest na tyle istotny, ?e uzasadnia obni?enie ceny albo odst?pienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze ?rodków ochrony okre?lonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;
   • z o?wiadczenia Sprzedawcy lub okoliczno?ci wyra?nie wynika, ?e nie doprowadzi on towaru do zgodno?ci z umow? w rozs?dnym czasie lub bez nadmiernych niedogodno?ci dla Kupuj?cego uprzywilejowanego.
  5. W przypadku towaru podlegaj?cego naprawie lub wymianie, Kupuj?cy uprzywilejowany powinien udost?pni? ten towar Sprzedawcy. Sprzedawca odbiera od Kupuj?cego uprzywilejowanego towar na swój koszt.
  6. Kupuj?cy uprzywilejowany nie mo?e odst?pi? od umowy, je?eli brak zgodno?ci towaru z umow? jest nieistotny.
  7. W razie odst?pienia od umowy, o którym mowa w niniejszej sekcji (dotycz?cej towarów), Kupuj?cy uprzywilejowany niezw?ocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt, na adres Jana D?ugosza 142, 42-233 Borowno. Sprzedawca zwraca Kupuj?cemu uprzywilejowanemu cen? niezw?ocznie, nie pó?niej ni? w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odes?ania.
  8. Sprzedawca zwraca Kupuj?cemu uprzywilejowanemu kwoty nale?ne wskutek skorzystania z prawa obni?enia ceny niezw?ocznie, nie pó?niej ni? w terminie 14 dni od dnia otrzymania o?wiadczenia Kupuj?cego uprzywilejowanego o obni?eniu ceny.
 2. Pozas?dowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze?
  1. W przypadku gdy post?powanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument mo?e skorzysta? m.in. z:
   1. mediacji prowadzonej przez w?a?ciwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego nale?y si? zwróci? z wnioskiem o mediacj?. Co do zasady post?powanie jest bezp?atne. Wykaz Inspektoratów znajduje si? tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;
   2. pomocy w?a?ciwego terenowo sta?ego polubownego s?du konsumenckiego dzia?aj?cego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego nale?y z?o?y? wniosek o rozpatrzenie sprawy przed s?dem polubownym. Co do zasady post?powanie jest bezp?atne. Wykaz s?dów dost?pny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;
   3. bezp?atnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
   4. internetowej platformy ODR dost?pnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

III KUPUJ?CY INNI NI? KUPUJ?CY UPRZYWILEJOWANI

 1. Celem unikni?cia w?tpliwo?ci Sprzedawca zwraca uwag?, ?e do odpowiedzialno?ci Sprzedawcy wobec Kupuj?cego innego ni? Kupuj?cy uprzywilejowany, zwi?zanej z reklamacj?, stosuje si? postanowienie § 11 ust. 5.

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupuj?cego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegó?owe informacje dotycz?ce przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawc? ? w tym o pozosta?ych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a tak?e o odbiorcach danych ? znajduj? si? w dost?pnej w Sklepie Polityce prywatno?ci ? ze wzgl?du na zasad? przejrzysto?ci, zawart? w ogólnym rozporz?dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych ? ?RODO?.
 2. Celem przetwarzania danych Kupuj?cego przez Sprzedawc?, podanych przez Kupuj?cego w zwi?zku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówie?. Podstaw? przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  • umowa lub dzia?ania podejmowane na ??danie Kupuj?cego, zmierzaj?ce do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ci???cy na Sprzedawcy obowi?zek prawny zwi?zany z rachunkowo?ci? (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegaj?cy na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszcze? (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupuj?cego jest dobrowolne, ale jednocze?nie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemo?liwi zawarcie umowy w Sklepie.
 4. Dane Kupuj?cego podane w zwi?zku z zakupami w Sklepie b?d? przetwarzane do momentu, w którym:
  1. przestanie obowi?zywa? umowa zawarta mi?dzy Kupuj?cym a Sprzedawc?;
  2. na Sprzedawcy przestanie ci??y? obowi?zek prawny, zobowi?zuj?cy go do przetwarzania danych Kupuj?cego;
  3. ustanie mo?liwo?? dochodzenia roszcze? przez Kupuj?cego lub Sprzedawc?, zwi?zanych z umow? zawart? przez Sklep;
  4. zostanie przyj?ty sprzeciw Kupuj?cego wobec przetwarzania jego danych osobowych ? w przypadku gdy podstaw? przetwarzania danych by? uzasadniony interes Sprzedawcy
  ? w zale?no?ci od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nast?pi najpó?niej.
 5. Kupuj?cemu przys?uguje prawo ??dania:
  1. dost?pu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usuni?cia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a tak?e prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn zwi?zanych ze szczególn? sytuacj? Kupuj?cego ? wobec przetwarzania dotycz?cych go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Sprzedawc?).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupuj?cy powinien skontaktowa? si? ze Sprzedawc? przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy Kupuj?cy uzna, ?e jego dane s? przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupuj?cy mo?e z?o?y? skarg? do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych.

§ 11 ZASTRZE?ENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupuj?cego tre?ci o charakterze bezprawnym.
 2. Ka?dorazowo sk?adane w Sklepie zamówienie stanowi odr?bn? umow? i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane s? w j?zyku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupuj?cym nieb?d?cym Kupuj?cym uprzywilejowanym, s?dem w?a?ciwym b?dzie s?d w?a?ciwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Wszelka odpowiedzialno?? Sprzedawcy w stosunku do Kupuj?cego nieb?d?cego Kupuj?cym uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest wy??czona.

Za??cznik nr 1 do Regulaminu

Poni?ej znajduje si? wzór formularza odst?pienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsi?biorca uprzywilejowany mo?e, ale nie musi skorzysta?:

WZÓR FORMULARZA ODST?PIENIA OD UMOWY
(formularz ten nale?y wype?ni? i odes?a? tylko w przypadku ch?ci odst?pienia od umowy)

Profesjonalne Systemy Maskuj?ce SC-GHILLIE Kamil G?adysz
Jana D?ugosza 142, 42-233 Borowno
adres e-mail: scghillie@gmail.com

– Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuj?/informujemy(*) o moim/naszym odst?pieniu od umowy sprzeda?y nast?puj?cych towarów(*) / o ?wiadczenie nast?puj?cej us?ugi(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Imi? i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsi?biorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Adres Konsumenta(-ów) / Przedsi?biorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsi?biorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko je?eli formularz jest przesy?any w wersji papierowej)

Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skre?li?.

Online shop terms and conditions of 03.01.2023.
License number granted by Kreator Legal Geek: 1e356277-2788-453f-899d-1cdeef174466.

sc-ghillie.pl Online Shop Terms and Conditions

determining i.a. terms of concluding contracts through the Shop, containing the most important information about the Seller, the Shop and Consumer rights.

LIST OF CONTENTS
Section 1 Definitions
Section 2 Seller?s contact details
Section 3 Technical requirements
Section 4 Purchasing at the Shop
Section 5 Payments
Section 6 Performing orders
Section 7 Right of withdrawal
Section 8 Exceptions from the right of withdrawal
Section 9 Complaints
Section 10 Personal data
Section 11 Restrictions
Section 12 Provisions applicable to Buyers who are not Consumers
Appendix 1: Model withdrawal form

Section 1 DEFINITIONS

Account ? a free-of-charge function of the Shop (online service), regulated by separate terms and conditions, which allows the Buyer to register his/her own individual account at the Shop.
Act on Consumer Rights – Polish Act of 30 May 2014 on Consumer Rights.
Business days ? Monday through Friday with the exception of public holidays in Poland.
Buyer ? any entity making a purchase at the Shop whose habitual residence is in the European Union.
Consumer ? any Buyer who is a natural person making a purchase at the Shop for purposes which are outside that person’s trade, business, craft or profession.
Seller ? Kamil G?adysz, an entrepreneur conducting a business activity under the business name Profesjonalne Systemy Maskuj?ce SC-GHILLIE Kamil G?adysz, entered into the Central Register and Information on Business Activity conducted by the minister competent for economy and maintaining the Central Register and Information on Business Activity, NIP 5732821704, REGON no. 360689824, Jana D?ugosza 142, 42-233 Borowno, Poland.
Shop ? sc-ghillie.pl online shop maintained by the Seller at the address sc-ghillie.pl directed to Buyers.
Terms and Conditions ? these Terms and Conditions.

Section 2 SELLER?S CONTACT DETAILS

 1. Postal address: Jana D?ugosza 142, 42-233 Borowno, Poland
 2. E-mail address: scghillie@gmail.com
 3. Phone number: +48 733 928 349

The basic tariff of the telecommunications operator used by the Buyer applies to phone calls made by the Buyer. The Seller points out that the cost of non-domestic calls may be higher than the cost of domestic calls ? depending on the tariff adopted by the Buyer’s operator.

Section 3 TECHNICAL REQUIREMENTS

 1. A device with Internet access and web browser supporting:
  • cookie files
  • JavaScript
  is required for the proper functioning of the Shop.
 2. An active e-mail account is required to place an order at the Shop, in addition to the requirements specified in paragraph 1.

Section 4 PURCHASING AT THE SHOP

 1. The prices of the products displayed at the Shop are the total prices.
 2. The total price displayed at the Shop includes: price of the product and delivery cost ? if applicable.
 3. The Buyer first adds the chosen product to the Shop cart.
 4. Then the Buyer chooses the means of delivery and payment available at the Shop and also provides any data necessary for the performing of the order.
 5. The order is placed when the Buyer confirms its content and accepts the Terms and Conditions.
 6. Placing the order is tantamount to conclusion of the contract between the Buyer and the Seller.
 7. The Buyer can register at the Shop, that is, set up an Account at the Shop or purchase products without registration by providing his/her data for each potential order.

Section 5 PAYMENTS

 1. Subject to paragraph 2, the following means of payment are available at the Shop:
  1. a regular transfer to the Seller?s bank account;
  2. payment card:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  3. payment platform:
   • imoje
   • PayPal
 2. Additional information about the means of payment can be found at the relevant tab at the Shop, including information about the possibility of using specific means depending on the Buyer?s country.
 3. In case the Buyer chooses to pay for the order in advance, the payment should be made within 7 Business days from the date of concluding the contract.
 4. The Seller declares that in the case of payment methods in which the field for entering the data necessary for processing the payment appears immediately after placing the order, payment is possible only immediately after placing the order.
 5. By making a purchase at the Shop, the Buyer accepts the use of electronic invoices by the Seller. The Buyer has the right to withdraw his/her consent.

Section 6 PERFORMING ORDERS

 1. The time for order fulfilment is specified at the Shop.
 2. If the Buyer chooses to pay for the order in advance, the Seller will commence fulfilment of the order after having received the payment.
 3. If multiple products are ordered by the Buyer in one order, the order will be performed in the time corresponding to the product with the longest time for order fulfilment.
 4. The goods purchased at the Shop can be delivered to the following countries:
  • Poland,
  • Germany,
  • Austria,
  • Belgium,
  • Denmark,
  • Estonia,
  • France,
  • Spain,
  • Netherlands,
  • Lithuania,
  • Luxembourg,
  • Latvia,
  • Hungary,
  • Italy,
  • Finland,
  • Sweden,
  • Czech Republic,
  • Slovakia,
  • Greece,
  • Portugal,
  • Bulgaria,
  • Croatia,
  • Romania,
  • Slovenia,
  • Ukraine,
  • United States,
  • Canada,
  • New Zealand,
  • United Kingdom (UK),
  • Switzerland,
  • Hongkong,
  • Australia,
  • Ireland,
  • Norway.
 5. Products purchased at the Shop are delivered, depending on the mean of delivery chosen by the Buyer:
  1. via a delivery company,
  2. via Paczkomaty InPost.

Section 7 RIGHT OF WITHDRAWAL FROM THE CONTRACT

 1. A Consumer has the right to withdraw from the contract within 14 days without giving any reason, subject to section 8 of the Terms and Conditions.
 2. The withdrawal period will expire after 14 days from the day:
  1. on which the Consumer acquires, or a third party other than the carrier and indicated by the Consumer acquires physical possession of the goods ? in the case of a sales contract;
  2. on which the Consumer took possession of the last good, batch or part thereof, or from the day on which a third party other than the carrier, and indicated by the Consumer, took possession of the last good, batch or part thereof – in the event of a contract requiring a transfer of the ownership rights to numerous goods which are delivered individually, in batches or in parts.
 3. To exercise the right of withdrawal, Consumer must inform the Seller, using the data specified in section 2 of the Terms and Conditions, of his/her decision to withdraw from the contract by an unequivocal statement (e.g. a letter sent by post or e-mail).
 4. The Consumer may use the attached model withdrawal form, however it is not obligatory.
 5. To meet the withdrawal deadline, it is sufficient for the Consumer to send his/her communication concerning his/her exercise of the right of withdrawal before the withdrawal period has expired.

Effects of withdrawal

 1. If the Consumer withdraws from the contract, the Consumer will be reimbursed all payments received from him/her, including the costs of delivery (with the exception of the supplementary costs resulting from the Consumer choice of a type of delivery other than the least expensive type of standard delivery offered by the Seller), without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which the Seller is informed about the Consumer’s decision to withdraw from the contract.
 2. The Seller will carry out such reimbursement using the same means of payment as the Consumer used for the initial transaction, unless the Consumer has expressly agreed otherwise; in any event, the Consumer will not incur any fees as a result of such reimbursement.
 3. If the Seller did not offer to collect the goods from the Consumer by itself, the Seller may withhold reimbursement until the Seller has received the goods back or the Consumer has supplied evidence of having sent back the goods, whichever is the earliest.
 4. The Consumer shall send the goods back or hand them over to the Seller to the following address: Jana D?ugosza 142, 42-233 Borowno, Poland without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which the Consumer communicates his/her withdrawal from the contract to the Seller. The deadline is met if the Consumer sends back the goods before the period of 14 days has expired.
 5. The Consumer will bear the direct cost of returning the goods.
 6. The Consumer is only liable for any diminished value of the goods resulting from the handling other than what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the good.
 7. If the goods, by their nature, cannot normally be returned by post, the Consumer will have to bear the direct cost of returning the goods as well. The Consumer will be given the information about estimated cost in the description of the good at the Shop or during the process of placing the order.
 8. If the funds from a transaction made by a payment card have to be returned, the Seller will make the refund to the bank account assigned to that payment card.

Section 8 EXCEPTIONS FROM THE RIGHT OF WITHDRAWAL

 1. The Consumer does not have the right of withdrawal from a distance contract in the case of the following contracts:
  1. for the supply of goods made to the Consumer?s specifications or clearly personalised;
  2. for the supply of goods which are liable to deteriorate or expire rapidly;
  3. for the supply of sealed goods which are not suitable for return due to health protection or hygiene reasons and were unsealed after delivery;
  4. for the supply of goods which are, after delivery, according to their nature, inseparably mixed with other items;
  5. for the supply of sealed audio or sealed video recordings or sealed computer software which were unsealed after delivery;
  6. for the supply of a newspaper, periodical or magazine with the exception of subscription contracts for the supply of such publications;
  7. for the supply of goods or services for which the price is dependent on fluctuations in the financial market which cannot be controlled by the Seller and which may occur within the withdrawal period.

Section 9 COMPLAINTS

I GENERAL PROVISIONS

 1. The Seller is liable to the Consumer for the conformity of the performance with the contract, according to the generally applicable provisions of law ? without prejudice to section 11(3) and 11(4) – in particular to the provisions of the Act on Consumer Rights, in which Consumers’ complaints referred to in this section are regulated.
 2. The Seller requests that complaints be addressed to the postal address or e-mail address specified in section 2 of the Terms and Conditions.
 3. If any additional guarantee was provided for the product, the information about it and about its conditions is available at the Shop.
 4. Complaints concerning the functioning of the Shop should be reported electronically to the e-mail address specified in section 2 of the Terms and Conditions.
 5. Unless otherwise specified in this section (regarding complaints), the Seller will review the complaint within the period of 14 days ? subject to section 11(3) and 11(4) of the Terms and Conditions.

II CONSUMERS

 1. Goods

  1. The Seller is liable to the Consumer for any lack of conformity of the goods with the contract, which exists at the time when the goods were delivered and which becomes apparent within two years of that time – subject to section 11(3) and 11(4) of the Terms and Conditions.
  2. In the case of a lack of conformity of the good with the contract, the Consumer can – on the principles laid down in the Act on Consumer Rights:
   1. demand a replacement;
   2. demand a repair.
  3. In addition, the Consumer may – on the principles laid down in the Act on Consumer Rights:
   1. make a statement to the Seller expressing the decision to withdraw from the contract;
   2. claim a price reduction
   in a situation when:
   • the Seller has failed to bring the goods into conformity with the contract in accordance with Article 43d(4) to (6) of the Act on Consumer Rights or the Seller has refused to bring the goods into conformity with the contract in accordance with Article 43d(2) of the Act on Consumer Rights;
   • a lack of conformity with the contract appears despite the Seller having attempted to bring the goods into conformity;
   • the lack of conformity of the goods with the contract is significant enough to justify either a reduction in price or withdrawal from the contract without prior recourse to the remedies set out in the Article 43d of the Act on Consumer Rights; or
   • the Seller has declared, or it is clear from the circumstances, that the Seller will not bring the goods into conformity with the contract within a reasonable time, or without significant inconvenience for the Consumer.
  4. The Consumer shall not be entitled to withdraw from the contract on the basis of this section (regarding goods) if the lack of conformity of the goods with the contract is only minor.
  5. Where the lack of conformity of the goods with the contract is to be remedied by repair or replacement of the goods, the Consumer shall make the goods available to the Seller. The Seller shall take back the replaced goods at the Seller?s expense.
  6. In the event of withdrawal from the contract for the purchase of goods by the Consumer, the Consumer shall return the goods to the Seller without undue delay at Seller?s expense, to the address Jana D?ugosza 142, 42-233 Borowno, Poland. The Seller shall reimburse to the Consumer the price paid for the goods without undue delay, but not later than within 14 days of receipt of goods or evidence provided by the Consumer of having sent back the goods – subject to section 11(3) and 11(4) of the Terms and Conditions.
  7. The Seller shall reimburse to the Consumer the amounts due as a result of exercising the right to price reduction without undue delay, but not later than within 14 days from the day on which the Consumer communicates his/her price reduction claim to the Seller – subject to section 11(3) and 11(4) of the Terms and Conditions.
 2. Out-of-court complaint and redress mechanism

  1. In case where the complaint procedure fails to bring the expected results, the Consumer may use, i.a.:
   1. assistance of competent European Consumer Centre of the EEC-Net. Centres provide Consumers with information about their rights and assist in solving individual problems with cross border transactions. The assistance of Consumer Centres is free of charge by default. A list of Consumer Centres competent for each country can be found at: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/;
   2. Online Dispute Resolution (ODR) developed by the European Commission, available at: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN.
  2. Furthermore, the following support options are available in the Republic of Poland:
   1. mediations conducted by the locally competent Regional Trade Inspector, to whom an application for mediation should be directed. The proceedings are free-of-charge by default. A list of Inspectorates can be found at: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;
   2. assistance of the locally competent permanent Consumer court of arbitration operating with the Regional Trade Inspector, where an application for a review before the arbitration court should be submitted. The proceedings are free-of-charge by default. The list of courts is available at the following address: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;
   3. free-of-charge assistance of the municipal or poviat consumer advocate.

III BUYERS WHO ARE NOT CONSUMERS

 1. For the avoidance of doubt, the Seller points out that in case of complaints, section 12(2) shall apply to the Seller?s liability in relation to the Buyer who is not a Consumer.

Section 10 PERSONAL DATA

 1. Controller of personal data provided by the Buyer when using the Shop is the Seller. Detailed information on the processing of personal data by the Seller ? including other purposes and grounds for data processing, as well as on data recipients ? can be found in the Privacy Policy available in the Shop ? due to the principle of transparency contained in the General Data Protection Regulation of the European Parliament and of the Council on data protection ? ?GDPR?.
 2. The objective of processing Buyer?s data by the Seller provided by the Buyer in relation to shopping in the Shop is to fulfil orders. The basis for processing personal data in this case is:
  • a contract or actions taken at the request of the Buyer in order to conclude the contract (point (b) of Article 6(1) of the GDPR),
  • the Seller?s legal obligation related to accounting (point (c) of Article 6(1) of the GDPR), and
  • the Seller?s legitimate interest consisting in processing data in order to determine, exercise or defend any possible claims (point (f) of Article 6(1) of the GDPR).
 3. The provision of data by the Buyer is voluntary, but at the same time necessary to conclude the contract. Failure to provide such data will make it impossible to conclude the contract in the Shop.
 4. The Buyer’s data provided in connection with shopping in the Shop will be processed until:
  1. the contract concluded by and between the Buyer and the Seller expires;
  2. the Seller ceases to be bound by the legal obligation that obligates the Seller to process Buyer?s data;
  3. the Buyer or the Seller ceases to be able to exercise claims related to the contract concluded by the Shop;
  4. the Buyer’s objection to the processing of his/her personal data is accepted ? if the processing was based on the legitimate interest of the Seller
  ? depending on what is applicable in a given case and what happens latest.
 5. The Buyer has the right to request:
  1. access to his/her personal data,
  2. their rectification,
  3. their deletion,
  4. restriction of processing,
  5. transfer of data to another controller
   and the right to:
  6. object to processing of data at any time on grounds relating to a specific situation of the Buyer ? to processing of personal data concerning the data subject, based on point (f) of Article 6(1) of the GDPR (i.e. on legitimate interests pursued by the Seller).
 6. In order to exercise his/her rights, the Buyer should contact the Seller using data indicated in section 2 of the Terms and Conditions.
 7. If the Buyer considers that his/her data is processed illegally, the Buyer may lodge a complaint with an authority competent for personal data protection.

Section 11 RESTRICTIONS

 1. The Buyer is forbidden to provide content of illegal nature.
 2. Each order placed at the Shop requires conclusion of a separate contract and separate acceptance of the Terms and Conditions. The contract is concluded for the time and for the purpose of order fulfilment.
 3. All contracts concluded under these Terms and Conditions are subject to the provisions of Polish law, subject to paragraph 4.
 4. The choice of Polish law as governing law for contracts concluded with Consumers under the Terms and Conditions does not revoke or limit the rights of Consumers which they can exercise pursuant to the applicable mandatory provisions of law, applicable to the Consumer in cases where the choice of law does not take place, pursuant to Regulation (EC) of the European Parliament and of the Council No 593/2008 of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I). This means in particular that if national provisions applicable to a certain Consumer provide for wider protection than that resulting from these Terms and Conditions or the Polish law ? this wider protection shall be applied.
 5. The contracts concluded through the Shop are concluded in English.
 6. No regulation of the present Terms and Conditions waives or restricts in any way the applicable Consumer rights imposed by the provisions of law.
 7. A natural person concluding a contract directly related to his/her economic activity shall be treated as a Consumer and has the same rights as Consumers, when the content of such contract implies it is not of professional nature for this person. The previous sentence does not apply to the provisions specified in section 9, in the sub-section ?Out-of-court complaint and redress mechanism?, and the provisions of paragraph 4.

Section 12 PROVISIONS APPLICABLE TO BUYERS WHO ARE NOT CONSUMERS

 1. Any liability of the Seller towards the Buyer who is not a Consumer, within the limits permitted by law, is excluded.
 2. Any dispute arising between the Seller and the Buyer who is not a Consumer will be submitted to the court competent for the Seller?s registered office.

Appendix 1. to Terms and Conditions

What follows is a model withdrawal form from the contract which the Consumer may (but does not have to) use.

Model withdrawal form
(complete and return this form only if you wish to withdraw from the contract)

Profesjonalne Systemy Maskuj?ce SC-GHILLIE Kamil G?adysz
Jana D?ugosza 142, 42-233 Borowno, Poland
e-mail: scghillie@gmail.com

– I/We (*) …………………………………………………………… hereby give notice that I/We (*) withdraw from my/our (*) contract of sale of the following goods (*)/for the provision of the following service (*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

? Ordered on(*)/received on(*)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

? Name of Consumer(s):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

? Address of Consumer(s):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
Signature of Consumer(s)
(only if this form is notified on paper)

Date ……………………………………..

(*) Delete as appropriate.