Terms and Conditions

w sklepie sc-ghillie.plPostanowienia dotycz?ce Przedsi?biorcy uprzywilejowanego maj? zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.SPIS TRE?CI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawc?
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrze?enia

§ 1 DEFINICJE

Konsument ? konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto ? uregulowana w Regulaminie nieodp?atna funkcja Sklepu (us?uga), dzi?ki której Kupuj?cy mo?e za?o?y? w Sklepie swoje indywidualne konto.
Kupuj?cy – ka?dy podmiot kupuj?cy w Sklepie.
Kupuj?cy uprzywilejowany ? Konsument lub Przedsi?biorca uprzywilejowany.
Przedsi?biorca uprzywilejowany ? osoba fizyczna zawieraj?ca ze Sprzedawc? umow? bezpo?rednio zwi?zan? z jej dzia?alno?ci? gospodarcz?, ale nieposiadaj?c? dla niej charakteru zawodowego (definicja obowi?zuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).
Terms and Conditions – niniejszy regulamin Konta.
Shop ? sklep internetowy sc-ghillie.pl prowadzony przez Sprzedawc? pod adresem sc-ghillie.pl
Sprzedawca – Kamil G?adysz, przedsi?biorca prowadz?cy dzia?alno?? gospodarcz? pod firm? Profesjonalne Systemy Maskuj?ce SC-GHILLIE Kamil G?adysz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej prowadzonej przez ministra w?a?ciwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, NIP 5732821704, nr REGON 360689824, Jana D?ugosza 142, 42-233 Borowno.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWC?

 1. Adres pocztowy: Jana D?ugosza 142, 42-233 Borowno
 2. Adres e-mail: scghillie@gmail.com

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawid?owego funkcjonowania i za?o?enia Konta potrzebne jest:
  • aktywne konto e-mail
  • urz?dzenie z dost?pem do Internetu
  • przegl?darka internetowa obs?uguj?ca JavaScript i pliki cookies

§ 4 KONTO

 1. Za?o?enie Konta jest ca?kowicie dobrowolne i zale?ne od woli Kupuj?cego.
 2. Konto daje Kupuj?cemu dodatkowe mo?liwo?ci, takie jak: przegl?danie historii zamówie? z?o?onych przez Kupuj?cego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupuj?cego.
 3. W celu za?o?enia Konta nale?y wype?ni? stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie za?o?enia Konta zawierana jest na czas nieokre?lony pomi?dzy Kupuj?cym a Sprzedawc? umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Kupuj?cy mo?e bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w ka?dym czasie zrezygnowa? z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta nale?y wys?a? swoj? rezygnacj? do Sprzedawcy na adres e-mail: scghillie@gmail.com, czego skutkiem b?dzie niezw?oczne usuni?cie Konta oraz rozwi?zanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotycz?ce funkcjonowania Konta nale?y kierowa? na adres e-mail scghillie@gmail.com.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawc? nast?pi w terminie do 14 dni.

  POZAS?DOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE?
 3. W przypadku gdy post?powanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument mo?e skorzysta? m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez w?a?ciwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego nale?y si? zwróci? z wnioskiem o mediacj?. Co do zasady post?powanie jest bezp?atne. Wykaz Inspektoratów znajduje si? tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy w?a?ciwego terenowo sta?ego polubownego s?du konsumenckiego dzia?aj?cego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego nale?y z?o?y? wniosek o rozpatrzenie sprawy przed s?dem polubownym. Co do zasady post?powanie jest bezp?atne. Wykaz s?dów dost?pny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezp?atnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dost?pnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupuj?cego podczas korzystania z Konta jest Sprzedawca. Szczegó?owe informacje dotycz?ce przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawc? ? w tym o pozosta?ych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a tak?e o odbiorcach danych, znajduj? si? w dost?pnej w Sklepie Polityce prywatno?ci ? ze wzgl?du na zasad? przejrzysto?ci, zawart? w ogólnym rozporz?dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych ? ?RODO?.
 2. Celem przetwarzania danych Kupuj?cego jest prowadzenie Konta. Podstaw? przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o ?wiadczenie us?ugi lub dzia?ania podejmowane na ??danie Kupuj?cego, zmierzaj?ce do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a tak?e prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegaj?cy na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszcze? (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupuj?cego jest dobrowolne, ale jednocze?nie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, ?e Sprzedawca nie b?dzie móg? ?wiadczy? us?ugi prowadzenia Konta.
 4. Dane Kupuj?cego b?d? przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Konto zostanie usuni?te przez Kupuj?cego lub Sprzedawc? na ??danie Kupuj?cego
  2. ustanie mo?liwo?? dochodzenia roszcze? przez Kupuj?cego lub Sprzedawc?, zwi?zanych z Kontem;
  3. zostanie przyj?ty sprzeciw Kupuj?cego wobec przetwarzania jego danych osobowych ? w przypadku gdy podstaw? przetwarzania danych by? uzasadniony interes Sprzedawcy
  ? w zale?no?ci od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nast?pi najpó?niej.
 5. Kupuj?cemu przys?uguje prawo ??dania:
  1. dost?pu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usuni?cia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a tak?e prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn zwi?zanych ze szczególn? sytuacj? Kupuj?cego ? wobec przetwarzania dotycz?cych go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupuj?cy powinien skontaktowa? si? ze Sprzedawc?.
 7. W przypadku gdy Kupuj?cy uzna, ?e jego dane s? przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupuj?cy mo?e z?o?y? skarg? do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych.

§ 7 ZASTRZE?ENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupuj?cego tre?ci o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w j?zyku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia wa?nych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
 4. Wa?nymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 s?:
  1. konieczno?? dostosowania Sklepu do przepisów prawa maj?cych zastosowanie do dzia?alno?ci Sklepu
  2. poprawa bezpiecze?stwa ?wiadczonej us?ugi
  3. zmiana funkcjonalno?ci Konta wymagaj?ca modyfikacji Regulaminu.
 5. Kupuj?cy zostanie poinformowany o planowanej zmianie Regulaminu co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w ?ycie za po?rednictwem wiadomo?ci e-mail wys?anej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupuj?cy nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformowa? o tym Sprzedawc? poprzez wys?anie odpowiedniej wiadomo?ci na adres e-mail Sprzedawcy scghillie@gmail.com, czego skutkiem b?dzie rozwi?zanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwil? wej?cia w ?ycie planowanej zmiany lub wcze?niej, je?li Kupuj?cy zg?osi takie ??danie.
 7. W sytuacji gdy Kupuj?cy nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wej?cia jej w ?ycie przyjmuje si?, ?e akceptuje j?, co nie stanowi ?adnej przeszkody do rozwi?zania umowy w przysz?o?ci.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupuj?cym nieb?d?cym Kupuj?cym uprzywilejowanym, s?dem w?a?ciwym b?dzie s?d w?a?ciwy dla siedziby Sprzedawcy.