Regulamin newslettera

sklepu sc-ghillie.plPostanowienia dotycz?ce Przedsi?biorcy uprzywilejowanego maj? zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.SPIS TRE?CI
§ 1 Definicje
§ 2 Newsletter
§ 3 Reklamacje
§ 4 Dane osobowe
§ 5 Postanowienia ko?cowe

§ 1 DEFINICJE

Konsument ? konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Newsletter ? nieodp?atnie ?wiadczona drog? elektroniczn? us?uga, dzi?ki której Us?ugobiorca mo?e otrzymywa? od Us?ugodawcy drog? elektroniczn? uprzednio zamówione wiadomo?ci dotycz?ce Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowo?ciach w Sklepie.
Przedsi?biorca uprzywilejowany?- osoba fizyczna zawieraj?ca z?Us?ugodawc??umow??bezpo?rednio zwi?zan? z jej dzia?alno?ci??gospodarcz?,?ale?nieposiadaj?c? dla niej charakteru zawodowego?(definicja obowi?zuje?dla umów zawartych?od?dnia 1 stycznia 2021 r.).?
Shop ? sklep internetowy sc-ghillie.pl prowadzony przez Us?ugodawc? pod adresem sc-ghillie.pl
Us?ugobiorca – ka?dy podmiot korzystaj?cy z us?ugi Newsletter.
Us?ugobiorca?uprzywilejowany? ? Konsument lub Przedsi?biorca uprzywilejowany.?
Us?ugodawca – Kamil G?adysz, przedsi?biorca prowadz?cy dzia?alno?? gospodarcz? pod firm? Profesjonalne Systemy Maskuj?ce SC-GHILLIE Kamil G?adysz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej prowadzonej przez ministra w?a?ciwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, NIP 5732821704, nr REGON 360689824, Jana D?ugosza 142, 42-233 Borowno.

§ 2 Newsletter

 1. Us?ugobiorca mo?e dobrowolnie skorzysta? z us?ugi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z us?ugi Newsletter niezb?dne jest urz?dzenie z przegl?dark? internetow? w najnowszej wersji, obs?uguj?c? JavaScript oraz pliki cookies, z dost?pem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomo?ci e-mail wysy?ane w ramach tej us?ugi wysy?ane b?d? na adres e-mail podany przez Us?ugobiorc? w momencie zapisywania si? do Newslettera.
 4. Us?ugobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania si? do us?ugi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywa? wiadomo?ci przesy?ane w ramach Newslettera. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta umowa o ?wiadczenie us?ugi, a Us?ugodawca rozpocznie jej ?wiadczenie na rzecz Us?ugobiorcy ? z zastrze?eniem ust. 5.
 5. W celu w?a?ciwej realizacji us?ugi Newslettera, Us?ugobiorca jest obowi?zany poda? swój prawid?owy adres e-mail.
 6. W wiadomo?ciach wysy?anych w ramach Newslettera b?dzie znajdowa? si? informacja o mo?liwo?ci wypisania si? z niego, a tak?e link do wypisania si?.
 7. Us?ugobiorca mo?e wypisa? si? z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w ka?dym momencie, korzystaj?c z opcji, o której mowa w ust. 6 lub wysy?aj?c wiadomo?? na adres e-mail Us?ugodawcy: scghillie@gmail.com.
 8. Skorzystanie przez Us?ugobiorc? z linka do wypisania si? z Newslettera lub wys?anie wiadomo?ci z ??daniem wypisania z Newslettera b?dzie skutkowa? niezw?ocznym rozwi?zaniem umowy w zakresie ?wiadczenia tej us?ugi.

§ 3 Reklamacje

 1. Zg?oszenia reklamacyjne dotycz?ce Newslettera nale?y zg?asza? Us?ugodawcy na adres e-mail: scghillie@gmail.com.
 2. Us?ugodawca ustosunkuje si? do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zg?oszenia reklamacyjnego.

  POZAS?DOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE?
 3. W przypadku gdy post?powanie reklamacyjne nie przyniesie rezultatu oczekiwanego przez Us?ugobiorc? b?d?cego Konsumentem, Konsument mo?e skorzysta? m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez w?a?ciwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego nale?y si? zwróci? z wnioskiem o mediacj?. Co do zasady post?powanie jest bezp?atne. Wykaz Inspektoratów znajduje si? tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy w?a?ciwego terenowo sta?ego polubownego s?du konsumenckiego dzia?aj?cego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego nale?y z?o?y? wniosek o rozpatrzenie sprawy przed s?dem polubownym. Co do zasady post?powanie jest bezp?atne. Wykaz s?dów dost?pny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezp?atnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dost?pnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Us?ugobiorc? w zwi?zku z zapisem na Newsletter jest Us?ugodawca. Szczegó?owe informacje dotycz?ce przetwarzania danych osobowych przez Us?ugodawc? ? w tym o pozosta?ych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a tak?e o odbiorcach danych, znajduj? si? w dost?pnej w Sklepie Polityce prywatno?ci ? ze wzgl?du na zasad? przejrzysto?ci, zawart? w ogólnym rozporz?dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych ? ?RODO?.
 2. Celem przetwarzania danych Us?ugobiorcy jest wysy?ka Newslettera. Podstaw? przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o ?wiadczenie us?ugi lub dzia?ania podejmowane na ??danie Us?ugobiorcy, zmierzaj?ce do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a tak?e prawnie uzasadniony interes Us?ugodawcy, polegaj?cy na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszcze? (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Us?ugobiorc? jest dobrowolne, ale jednocze?nie konieczne do ?wiadczenia us?ugi Newslettera. Niepodanie danych oznacza, ?e Us?ugodawca nie b?dzie móg? ?wiadczy? tej us?ugi.
 4. Dane Us?ugobiorcy b?d? przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Us?ugobiorca wypisze si? z Newslettera;
  2. ustanie mo?liwo?? dochodzenia roszcze? przez Us?ugobiorc? lub Us?ugodawc?, zwi?zanych z Newsletterem;
  3. zostanie przyj?ty sprzeciw Us?ugobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych ? w przypadku gdy podstaw? przetwarzania danych by? uzasadniony interes Us?ugodawcy
  ? w zale?no?ci od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nast?pi najpó?niej.
 5. Us?ugobiorcy przys?uguje prawo ??dania:
  1. dost?pu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usuni?cia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a tak?e prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn zwi?zanych ze szczególn? sytuacj? Us?ugobiorcy ? wobec przetwarzania dotycz?cych go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Us?ugobiorca powinien skontaktowa? si? z Us?ugodawc?.
 7. W przypadku gdy Us?ugobiorca uzna, ?e jego dane s? przetwarzane niezgodnie z prawem, Us?ugobiorca mo?e z?o?y? skarg? do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych.

§ 5 Postanowienia ko?cowe

 1. Us?ugodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z wa?nych przyczyn. Jako wa?n? przyczyn? rozumie si? konieczno?? zmiany regulaminu spowodowan? modernizacj? us?ugi Newsletter lub zmian? przepisów prawa, maj?c? wp?yw na ?wiadczenie us?ugi przez Us?ugodawc?.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wys?ana na adres e-mail Us?ugobiorcy podany w momencie zapisywania si? do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w ?ycie.
 3. W przypadku gdy Us?ugobiorca nie sprzeciwi si? planowanym zmianom do chwili wej?cia ich w ?ycie, przyjmuje si?, ?e akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Us?ugobiorca powinien wys?a? informacj? o tym na adres e-mail Us?ugodawcy: scghillie@gmail.com, co b?dzie skutkowa? rozwi?zaniem umowy o ?wiadczenie us?ugi z chwil? wej?cia w ?ycie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Us?ugobiorc? tre?ci o charakterze bezprawnym.
 6. Umowa o ?wiadczenie us?ugi Newslettera zawierana jest w j?zyku polskim.
 7. W przypadku Us?ugobiorcy nieb?d?cego Us?ugobiorc? uprzywilejowanym, s?dem w?a?ciwym b?dzie s?d w?a?ciwy dla siedziby Us?ugodawcy.