Polityka prywatno?ci z dnia 04.01.2023.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: 1e356277-2788-453f-899d-1cdeef174466.

Polityka prywatno?ci Sklepu sc-ghillie.pl
sc-ghillie.pl
(?Sklep?)

Drogi U?ytkowniku!

Dbamy o Twoj? prywatno?? i chcemy, aby? w czasie korzystania z naszych us?ug czu? si? komfortowo. Dlatego te? poni?ej prezentujemy Ci najwa?niejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które s? wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zosta?y przygotowane z uwzgl?dnieniem RODO, czyli ogólnego rozporz?dzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Kamil G?adysz, przedsi?biorca prowadz?cy dzia?alno?? gospodarcz? pod firm? Profesjonalne Systemy Maskuj?ce SC-GHILLIE Kamil G?adysz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej prowadzonej przez ministra w?a?ciwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, NIP 5732821704, nr REGON 360689824, Jana D?ugosza 142, 42-233 Borowno.

Je?li chcesz skontaktowa? si? z nami w zwi?zku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: scghillie@gmail.com.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przys?uguje Ci prawo ??dania:

 • dost?pu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub – je?li ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usuni?cia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A tak?e prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn zwi?zanych z Twoj? szczególn? sytuacj? ? wobec przetwarzania dotycz?cych Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
  • je?eli dane osobowe s? przetwarzane na potrzeby marketingu bezpo?redniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest zwi?zane z takim marketingiem bezpo?rednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj si? z nami, je?li chcesz skorzysta? ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poni?ej) mo?esz wyrazi? zw?aszcza za pomoc? odpowiednich ustawie? przegl?darki.

Je?li uznasz, ?e Twoje dane s? przetwarzane niezgodnie z prawem, mo?esz z?o?y? skarg? do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych.

DANE OSOBOWE I PRYWATNO??

Poni?ej znajdziesz szczegó?owe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zale?no?ci od podejmowanych przez Ciebie dzia?a?.

1. Z?o?enie zamówienia w Sklepie

W jakim celu?
realizacja Twojego zamówienia
Na jakiej podstawie?
umowa sprzeda?y (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) obowi?zek prawny, zwi?zany z rachunkowo?ci?, zobowi?zuj?cy nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Jak d?ugo?
przez okres obowi?zywania wy?ej wymienionej umowy do momentu wyga?ni?cia ci???cego na nas obowi?zku prawnego, zwi?zanego z rachunkowo?ci?
ponadto, Twoje dane b?d? przetwarzane do up?ywu okresu, w którym mo?liwe jest dochodzenie roszcze? ? przez Ciebie lub przez nas
(wi?cej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co si? stanie, je?li nie podasz danych?
nie b?dziesz mie? mo?liwo?ci z?o?enia zamówienia

2. Za?o?enie konta w Sklepie

W jakim celu?
realizacja umowy o ?wiadczenie us?ugi prowadzenia konta w Sklepie
Na jakiej podstawie?
umowa o ?wiadczenie us?ug (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Jak d?ugo?
do momentu, w którym konto zostanie usuni?te przez Ciebie lub przez nas na Twoje ??danie
ponadto, Twoje dane b?d? przetwarzane do up?ywu okresu, w którym mo?liwe jest dochodzenie roszcze? ? przez Ciebie lub przez nas
(wi?cej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co si? stanie, je?li nie podasz danych?
nie b?dziesz mie? mo?liwo?ci za?o?enia konta i korzystania z jego funkcji, takich jak przegl?danie historii zamówie? czy sprawdzenie statusu zamówienia

3. Nawi?zanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)

W jakim celu?
obs?uga Twoich zapyta? lub zg?osze?
Na jakiej podstawie?
umowa lub dzia?ania podejmowane na Twoje ??danie, zmierzaj?ce do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) ? w przypadku gdy Twoje zapytanie lub zg?oszenie dotyczy umowy, której jeste?my lub mo?emy by? stron? nasz prawnie uzasadniony interes, polegaj?cy na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tob? komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) ? je?eli Twoje zapytanie lub zg?oszenie nie ma zwi?zku z umow?
Jak d?ugo?
przez czas trwania wi???cej nas umowy lub ? je?li umowa nie zostanie zawarta – do up?ywu okresu dochodzenia roszcze? ? zobacz ostatni? tabel? tej sekcji* do up?ywu okresu dochodzenia roszcze? ? zobacz ostatni? tabel? tej sekcji – lub do momentu, w którym uwzgl?dnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
ponadto, Twoje dane b?d? przetwarzane do up?ywu okresu, w którym mo?liwe jest dochodzenie roszcze? ? przez Ciebie lub przez nas
(wi?cej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co si? stanie, je?li nie podasz danych?
nie b?dziemy mieli mo?liwo?ci udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zg?oszenie
* w zale?no?ci od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nast?pi najwcze?niej

4. Ustawienia przegl?darki lub inne zbli?one dzia?anie zezwalaj?ce na prowadzenie dzia?a? marketingowych

W jakim celu?
marketing bezpo?redni, polegaj?cy na wy?wietlaniu spersonalizowanych reklam
(wi?cej na ten temat przeczytasz w sekcji ?Profilowanie? i ?Pliki cookies? Polityki prywatno?ci).
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegaj?cy na przetwarzaniu danych w podanym wy?ej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak d?ugo?
do momentu wyga?ni?cia wa?no?ci lub usuni?cia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów marketingowych*
Co si? stanie, je?li nie podasz danych?
nie b?dziesz otrzymywa? sugestii produktów lub us?ug, którymi mo?esz by? zainteresowany
* w zale?no?ci od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nast?pi najwcze?niej

5. Ustawienia przegl?darki lub inne zbli?one dzia?anie zezwalaj?ce na prowadzenie dzia?a? analitycznych

W jakim celu?
analiza sposobu korzystania i poruszania si? przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania U?ytkowników
(wi?cej na ten temat przeczytasz w sekcji ?Dzia?ania analityczne? i ?Pliki cookies? Polityki prywatno?ci)
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegaj?cy na przetwarzaniu danych w podanym wy?ej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak d?ugo?
do momentu wyga?ni?cia wa?no?ci lub usuni?cia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych*
Co si? stanie, je?li nie podasz danych?
nie uwzgl?dnimy Twoich preferencji dotycz?cych korzystania ze Sklepu w pracach nad jego rozwojem
* w zale?no?ci od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nast?pi najwcze?niej

6. Wyra?enie przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas tre?ci marketingowych (np. informacji o ofertach specjalnych)

W jakim celu?
wysy?ka informacji marketingowych, zw?aszcza ofert specjalnych
Na jakiej podstawie?
Twoja zgoda na nasze dzia?ania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Jak d?ugo?
do momentu wycofania przez Ciebie zgody ? pami?taj, w ka?dej chwili mo?esz wycofa? zgod?. Przetwarzanie danych do momentu cofni?cia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.
ponadto, Twoje dane b?d? przetwarzane do up?ywu okresu, w którym mo?liwe jest dochodzenie roszcze? ? przez Ciebie lub przez nas
(wi?cej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co si? stanie, je?li nie podasz danych?
nie b?dziesz otrzymywa? naszych materia?ów marketingowych, w tym informacji o naszych ofertach specjalnych

7. Subskrypcja newslettera

W jakim celu?
wysy?anie newslettera
Na jakiej podstawie?
umowa o ?wiadczenie us?ugi wysy?ki newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Jak d?ugo?
do momentu, w którym wypiszesz si? z naszego newslettera
ponadto, Twoje dane b?d? przetwarzane do up?ywu okresu, w którym mo?liwe jest dochodzenie roszcze? ? przez Ciebie lub przez nas
(wi?cej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co si? stanie, je?li nie podasz danych?
nie b?dziesz mie? mo?liwo?ci otrzymywania informacji dotycz?cych Sklepu i naszych us?ug

8. Podj?cie dzia?ania lub zaniechanie mog?ce powodowa? powstanie roszcze? zwi?zanych ze Sklepem lub naszymi us?ugami

W jakim celu?
ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszcze?, zwi?zanych z zawart? umow? lub ?wiadczonymi us?ugami
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegaj?cy na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powy?ej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak d?ugo?
do up?ywu okresu przedawnienia roszcze? lub do momentu, w którym uwzgl?dnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
Co si? stanie, je?li nie podasz danych?
brak mo?liwo?ci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze?
* w zale?no?ci od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nast?pi najwcze?niej

PUBLIKOWANIE DANYCH

Je?li zdecydujesz si? na opublikowanie komentarza, jego tre?? oraz Twój podpis b?d? widoczne dla innych u?ytkowników Sklepu.

Nie ujawniamy innym u?ytkownikom Twojego adresu e-mail ? chyba ?e sam to zrobisz.

PROFILOWANIE

W ramach Sklepu dokonujemy profilowania ? w odniesieniu do Ciebie b?dzie to mia?o miejsce, je?li zezwolisz na takie dzia?ania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub us?ugami mo?esz by? zainteresowany, wykorzystuj?c do tego informacje o wy?wietlanych przez Ciebie tre?ciach. Dzi?ki temu, reklamy produktów lub us?ug wy?wietlane w ramach us?ug internetowych, z których korzystasz, b?d? bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywo?uj?cych wobec Ciebie skutki prawne lub wp?ywaj?cych na Ciebie w podobnie istotny sposób.

DZIA?ANIA ANALITYCZNE

W ramach Sklepu prowadzimy dzia?ania analityczne, maj?ce na celu zwi?kszenie jego intuicyjno?ci i przyst?pno?ci ? w odniesieniu do Ciebie b?dzie to mia?o miejsce, je?li zezwolisz na takie dzia?ania. W ramach analizy b?dziemy bra? pod uwag? sposób, w jaki poruszasz si? po Sklepie ? a wi?c np. to, ile czasu sp?dzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Sklepie klikasz. Dzi?ki temu mo?emy dostosowa? uk?ad i wygl?d Sklepu oraz zamieszczane w nim tre?ci do potrzeb U?ytkowników.

BEZPIECZE?STWO DANYCH

Przetwarzaj?c Twoje dane osobowe stosujemy ?rodki organizacyjne i techniczne zgodne z w?a?ciwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie po??czenia za pomoc? certyfikatu SSL.

PLIKI COOKIES

Nasz Sklep, jak wi?kszo?? witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • s? zapisywane w pami?ci Twojego urz?dzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • nie powoduj? zmian w ustawieniach Twojego urz?dzenia.

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane s? w celach:

 • zapami?tywania Twojej sesji
 • statystycznych
 • marketingowych
 • udost?pniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzie? si?, jak zarz?dza? plikami cookies, w tym jak wy??czy? ich obs?ug? w Twojej przegl?darce, mo?esz skorzysta? z pliku pomocy Twojej przegl?darki. Z informacjami na ten temat mo?esz zapozna? si? wciskaj?c klawisz F1 w przegl?darce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na nast?puj?cych podstronach, w zale?no?ci od przegl?darki, której u?ywasz:

Pliki cookies nie b?d? przetwarzane przez nas d?u?ej ni? 12 miesi?cy od ostatniej wizyty w Sklepie.

Korzystaj?c z odpowiednich opcji Twojej przegl?darki, w ka?dej chwili mo?esz:

 • usun?? pliki cookies,
 • blokowa? wykorzystanie plików cookies w przysz?o?ci.

W takich przypadkach nie b?dziemy ich ju? d?u?ej przetwarza?.

Wi?cej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.

US?UGI ZEWN?TRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z us?ug podmiotów zewn?trznych, które wspieraj? nas w prowadzeniu dzia?alno?ci. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane ? podmioty te przetwarzaj? dane wy??cznie na nasze udokumentowane polecenie.

Poni?ej znajdziesz list? odbiorców Twoich danych:

DZIA?ANIE ODBIORCY DANYCH PRZEKAZANIE DANYCH POZA UNI? EUROPEJSK?
ka?de dzia?anie w zwi?zku ze Sklepem hostingodawca nie ma miejsca
podmiot zapewniaj?cy nam wsparcie techniczne/IT nie ma miejsca
osoby wspó?pracuj?ce z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspieraj?ce nasz? bie??c? dzia?alno?? nie ma miejsca
dostawca oprogramowania do prowadzenia sprzeda?y nie ma miejsca
przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalaj?cymi na prowadzenie dzia?a? marketingowych podmiot zapewniaj?cy us?ugi marketingowe nie ma miejsca
przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalaj?cymi na prowadzenie dzia?a? analitycznych podmiot umo?liwiaj?cy dzia?ania analityczne na stronie nie ma miejsca
z?o?enie zamówienia w Sklepie dostawca p?atno?ci nie ma miejsca
podmiot dostarczaj?cy do Ciebie produkt nie ma miejsca
dostawca oprogramowania u?atwiaj?cego prowadzenie dzia?alno?ci (np. oprogramowanie ksi?gowe) nie ma miejsca
dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej) nie ma miejsca
biuro rachunkowe nie ma miejsca
zapis na newsletter lub wyra?enie zgody na przesy?anie wiadomo?ci marketingowych podmiot zapewniaj?cy wysy?k? newslettera lub wiadomo?ci marketingowych nie ma miejsca
skorzystanie z czatu online dost?pnego w Sklepie podmiot dostarczaj?cy czat online dost?pny w Sklepie nie ma miejsca
skorzystanie przez Ciebie z us?ug dostarczanych nam w zwi?zku ze Sklepem przez portale spo?eczno?ciowe portale spo?eczno?ciowe nie ma miejsca
nawi?zanie z nami kontaktu (np. zadanie pytania) dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej) nie ma miejsca

A ponadto:

odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jeste?my zobowi?zani do udost?pnienia im danych.